Báo cáo giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa năm 2017

1 3.254

Báo cáo cá nhân của Đảng viên thực hiện nghị quyết 04-NQ/TW giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa năm 2017 được VnDoc.com giới thiệu trong bài viết này nhằm giúp các bạn làm báo cáo cuối năm về việc đã cam kết theo nghị quyết TW4.

Mời các bạn theo dõi mẫu báo cáo nghị quyết 04-NQ/TW dưới đây.

ĐẢNG BỘ ……………..                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ …………………..

BÁO CÁO

Về việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

- Họ và tên: ………………………., sinh ngày …………………..

- Ngày vào Đảng: ………………... , chính thức:………………….

- Chức vụ Đảng: ……………. …... , chính quyền: ………………

- Đơn vị công tác: …………………………............................……

- Sinh hoạt tại Chi bộ: ………………........................……………..

Qua học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bản thân tự liên hệ và báo cáo lại những nội dung cụ thể như sau:

I. Những việc đã làm được:

1. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

- Có tinh thần trách nhiệm cao việc nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh, điều lệ, các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; thường xuyên biểu hiện thái độ đấu tranh bảo vệ Đảng giữ gìn sự thống nhất ý chí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng.

- Chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy chế, quy định, nôi quy của ngành và của đơn vị và mọi công việc được giao.

2. Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Luôn giữ tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng người giáo viên và phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Trung thực, thẳng thắn, dân chủ thống nhất nội bộ cùng tập thể hoàn thành nhiệm vụ.

3. Không có biểu hiện “ tự diễn biến”; “ tự chuyển hóa”

- Không phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Không nói, viết làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Không kích động, bất mãn, bất đồng quan điểm, chống đối nội bộ.

- Không móc nối, cấu kết các thế lực thù địch, phản động, xuyên tạc làm sai lệch chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

II. Những việc chưa làm được (hạn chế):

- Chưa mạnh dạn tự phê bình và phê bình trong tập thể, từ đó khâu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ cũng còn hạn chế.

III. Nguyên nhân hạn chế:

Do đặc điểm công tác, ít thấy được khuyết điểm đồng nghiệp nên cũng ngại góp ý lẫn nhau.

IV. Hướng khắc phục:

Tăng cường giải pháp mạnh mẽ khắc phục các hạn chế đã nêu trên.

…………., ngày tháng năm 2017

Người viết      

Ghi chú: Trên đây là mẫu gợi ý, đảng viên viết báo cáo lại theo bản đã đăng ký. 

Đánh giá bài viết
1 3.254
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm