Báo cáo kết quả đọc nghe xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

Báo cáo kết quả đọc nghe xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu được ban hành kèm theo Thông tư 06/2020/TT-BTTTT về Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Mời các bạn tham khảo.

1. Báo cáo kết quả đọc nghe xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu là gì?

Báo cáo kết quả đọc nghe xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu dùng để tóm tắt nội dung các tin, bài, chương trình đã đọc, nghe, xem theo các chủ đề và nêu ra các vi phạm nếu có.

2. Mẫu báo cáo kết quả đọc nghe xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

Báo cáo kết quả đọc nghe xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

Đơn vị cấp trên: ...........
Đơn vị: .........................
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

BÁO CÁO KẾT QUẢ

ĐỌC, NGHE, XEM ĐỂ KIỂM TRA BÁO CHÍ LƯU CHIỂU

Họ và tên người đọc, nghe, xem: ....................................................................................

Danh sách số trang báo (đối với báo in); số lượng tin, bài (đối với báo điện tử); số lượng thời lượng chương trình phát thanh, truyền hình (đối với báo nói, báo hình) đã đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu (theo bảng kê kèm theo):

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Xin báo cáo kết quả đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu như sau:

1. Tóm tắt nội dung các tin, bài, chương trình đã đọc, nghe, xem theo các chủ đề

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Các vi phạm và những điểm cần lưu ý (nếu có):

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


Xác nhận của Lãnh đạo phòng chuyên môn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ....
Người đọc, nghe, xem
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
Thủ tục hành chính Xem thêm