Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp

1 137

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1:….

Mã chương:

Mẫu số B02/BCTC-TH

ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 1:….

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số

99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ

Tài chính)

ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 2:….

 

ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CƠ SỞ:….

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP

Năm…………….

Đơn vị tính:.........

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

A

B

C

D

1

2

I

Hoạt động hành chính, sự nghiệp

       

1

Doanh thu

01

     
 

a. Từ NSNN

02

     
 

b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

03

     
 

c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại

04

     

2

Chi phí

05

     
 

a. Chi phí hoạt động

06

     
 

b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

07

     
 

c. Chi phí hoạt động thu phí

08

     

3

Thặng dư/thâm hụt

09

     

II

Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

       

1

Doanh thu

10

     

2

Chi phí

11

     

3

Thặng dư/thâm hụt

12

     

III

Hoạt động tài chính

       

1

Doanh thu

20

     

2

Chi phí

21

     

3

Thặng dư/thâm hụt

22

     

IV

Hoạt động khác

       

1

Thu nhập khác

30

     

2

Chi phí khác

31

     

3

Thặng dư/thâm hụt

32

     

V

Chi phí thuế TNDN

40

     

VI

Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị thực hiện CĐKT khác

45

     

VII

Thặng dư/thâm hụt trong năm

50

     

1

Sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị hành chính

51

     

2

Phân phối cho các quỹ

52

     

3

Kinh phí cải cách tiền lương

53

     

4

Phân phối khác

54

     

 

 

Lập, ngày ... tháng ... năm......

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGƯỜI KIỂM SOÁT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 137
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm