Báo cáo kết quả khắc phục

1 628

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

                                                       Địa danh, ngày….tháng….năm ….

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC

Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền cấp) …………………..

1. Thông tin chung:

2. Tên Cơ sở: ...................................................................................................................

3. Địa chỉ Cơ sở: ..............................................................................................................

4. Số điện thoại: ……….…………..Fax: ……………..Email: ............................................

Tóm tắt kết quả khắc phục:

TT

Lỗi theo kết luận kiểm tra ngày...tháng.... năm .... của ……..

Nguyên nhân sai lỗi

Biện pháp khắc phục

Kết quả

1

       

2

       

3

       
         
         

Đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm./.

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 628
Thủ tục hành chính Xem thêm