Báo cáo kết quả xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018

2 27.699

Báo cáo đăng ký cam kết tu dưỡng rèn phấn đấu năm 2018

Báo cáo của chi bộ về kết quả xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của cá nhân cán bộ đảng viên năm 2018 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Mời các bạn tham khảo.

ĐẢNG ỦY XÃ ……………

CHI BỘ …………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

…………, ngày … tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu

của cá nhân cán bộ, đảng viên năm 2018

---

1. Tình hình thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên năm 2017

Thực hiện hướng dẫn số …/CV/HU ngày 8 tháng 7 năm 2017 của BTV HU về việc xây dựng cam kết, thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Chi bộ ……….. đã tiến hành họp chi bộ triển khai nội dung của hướng dẫn 29 tới toàn thể Đảng viên trong chi bộ, yêu cầu các đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện và ký cam kết. Chi bộ đã trực tiếp theo dõi và đánh giá kết quả cụ thể như sau:

Số Đảng viên

Việc xây dựng cam kết

Đánh giá việc thực hiện

Tổng

Chính thức

Dự bị

Có XD

Không XD

Tốt

Chưa tốt

             

2. Việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân cán bộ, đảng viên năm 2018.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng ủy xã về việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân cán bộ, đảng viên năm 2018, chi bộ THCS đã họp chi bộ và triển khai tới toàn thể Đảng viên, yêu cầu mỗi cá nhân tự đăng ký và xây dựng nội dung cần học tập và ký cam kết kết thực hiện. Kế hoạch được xây dựng cụ thể, chi tiết bằng văn bản cụ thể gửi về chi bộ để tiện việc theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả việc thực hiện.

3. Kết quả xây dựng cam kết của cán bộ, đảng viên

TT

Tên chi bộ

Tổng số đảng viên của chi bộ

Số đảng viên có xây dựng cam kết

Số đảng viên không xây dựng cam kết

1

       

Tổng

       

- Lý do của số đảng viên không xây dựng cam kết: ....

CHI BỘ THCS

BÍ THƯ  

Cuối năm, các Đảng viên thường sẽ phải viết bản kiểm điểm, tổng kết quá trình hoạt động của mình trong 1 năm. Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên năm 2018 như thế nào?. Mời các bạn tham khảo mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2018 tại VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 27.699
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm