Báo cáo khoa học tổng quan

1 118

Mẫu số 03

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO KHOA HỌC TỔNG QUAN

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên ứng viên:.........................................................................................................................

2. Ngày tháng năm sinh: ….........…………;Nam □; Nữ □; Dân tộc:....................................................

3. Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố):.........................................................................................

4. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):...............................................................................

5. Chức vụ hiện nay: ………..; Chức vụ cao nhất đã qua:...................................................................

6. Cơ quan công tác hiện nay (khoa, phòng, ban; trường, viện; thuộc Bộ):........................................

7. Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):.............................................................................

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ..........................................năm.....................................................................

Nơi làm việc từ sau khi nghỉ hưu (nếu có):...........................................................................................

9. Hiện nay là (đánh dấu vào ô phù hợp):

Giảng viên □ ; Giảng viên thỉnh giảng □ ; Nghiên cứu viên □ ; Cán bộ quản lý □;

Các công tác khác □ ; Hưu trí □

B. NỘI DUNG BÁO CÁO

I. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đặt vấn đề và lý do xác định các hướng nghiên cứu chủ yếu.

2. Phương pháp và kết quả nghiên cứu (nêu các phương pháp nghiên cứu chủ yếu, có tính chất sáng tạo và độc đáo; những phát hiện và đóng góp chính về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tư vấn chính sách và ứng dụng thực tiễn).

3. Liệt kê và nêu tóm tắt những kết quả và ý nghĩa của 5 công trình khoa học tiêu biểu.

4. Các giải thưởng về thành tích NCKH (nếu có).

5. Định hướng phát triển nghiên cứu trong tương lai; lý do xác định những định hướng nghiên cứu này.

II. ĐÀO TẠO

1. Chuyên ngành đã, đang tham gia đào tạo; đóng góp đối với sự phát triển chuyên ngành.

2. Những môn học, chuyên đề đã tham gia giảng dạy.

3. Thành tích chính trong đào tạo sau đại học

4. Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu (nêu rõ tên các chương trình đã được hiệu trưởng, viện trưởng,... phê duyệt); đóng góp chủ yếu, có tính chất sáng tạo và độc đáo trong các chương trình này.

5. Những đóng góp chính (nếu có) về việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở đại học.

III. NHỮNG ĐÓNG GÓP KHÁC

IV. KT LUẬN

 

….(3)..., ngày tháng năm ….
(Ghi rõ họ, tên và ký)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ sở giáo dục.

(3) Địa danh.

Đánh giá bài viết
1 118
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm