Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo năm 2018

Kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý

Kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý, báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo trường học được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Ngoài bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm, bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý sẽ đưa ra những công tác đã đạt được trong năm vừa qua. Mời các bạn tham khảo.

Đã có: Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 cho Đảng viên

Đảng bộ (cơ quan)…………… 

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM

tập thể ban thường vụ hoặc cơ quan, đơn vị năm …

Các tiêu chuẩn làm căn cứ để kiểm điểm tập thể lãnh đạo gồm:

Tiêu chuẩn 1: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

* Ưu điểm:

- Quán triệt chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước; của cấp ủy, HĐND và UBND các cấp để xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp cụ thể.

- Mức độ hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Hiệu quả kinh tế - chính trị; văn hoá – xã hội đối với địa phương, cơ quan, đơn vị và cơ sở.

- Phát hiện và giải quyết những vấn đề (nếu có): nổi cộm, bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

* Khuyết điểm:

* Nguyên nhân đạt được và tồn tại, yếu kém:

Tiêu chuẩn 2: Xây dựng quốc phòng, an ninh:

* Ưu điểm:

- Thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh; công tác quốc phòng toàn dân và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Kết quả thực hiện Chỉ thị số ….-CT/TU của Tỉnh uỷ (thay Chỉ thị 15: thực hiện 5 giảm của Tỉnh).

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Công tác bảo vệ tài sản và bảo mật ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

* Khuyết điểm:

* Nguyên nhân đạt được và tồn tại, yếu kém:

Tiêu chuẩn 3: Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị:

* Ưu điểm:

1- Xây dựng Đảng:

- Công tác tư tưởng chính trị: tinh thần và thái độ học tập, quán triệt nghị quyết, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức nâng cao trình độ chính trị. Kiên quyết chống lại những luận điệu sai trái chống Đảng, chống Nhà nước, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lên nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Kết quả lãnh đạo thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Công tác tổ chức: Đoàn kết nội bộ, sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ, thực hiện công tác phát triển đảng viên. Chế độ tự phê bình và phê bình, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảng theo thẩm quyền. Xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

+ Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hoá, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển và sử dụng cán bộ, đảng viên.

+ Phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức và lối sống lành mạnh. Phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức. Thực hiện các quy định, quy chế của tổ chức đảng, mặt trận, đoàn thể và cơ quan.

+ Thực hiện về giữ mối quan hệ nơi cư trú.

- Công tác tự kiểm tra và kiểm tra cấp dưới. Chống biểu hiện sai trái, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

- Công tác dân vận: Tuyên truyền vận động nhân dân hiểu và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.

+ Phối hợp giải quyết các điểm nóng trên địa bàn.

2- Xây dựng cơ quan, chính quyền:

- Xây dựng cơ quan, đơn vị trên tinh thần phục vụ nhân dân.

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

- Xây dựng, cơ quan, chính quyền: sát dân; cải cách thủ tục hành chính; cán bộ, công chức có trình độ và tác phong đạo đức tốt; không để xảy ra tình trạng quan liêu, sách nhiễu gây phiền hà đối với người dân. Công tác bảo vệ rừng; đất đai; giải toả, đền bù…Giải quyết các vấn đề theo đúng trình tự và đúng pháp luật.

- Thực hiện chế độ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chính đáng của công dân.

- Kết quả xếp loại cơ quan, đơn vị cuối năm.

3- Xây dựng đoàn thể:

- Lãnh đạo, chỉ đạo củng cố kịp thời, đầy đủ ban chấp hành mặt trận, đoàn thể và khu dân cư; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mặt trận, đoàn thể.

- Đoàn thể làm tốt công tác bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng, giáo dục thế hệ trẻ, tạo nguồn phát triển đảng viên. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và vụ việc phức tạp, nổi cộm ở cơ sở.

- Xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh - sạch đẹp.

- Kết quả xếp loại chất lượng từng đoàn thể cuối năm.

* Khuyết điểm:

* Nguyên nhân đạt được và tồn tại, yếu kém (của 3 nội dung nêu trên):

*Tóm tắt: nhận xét, đánh giá của cấp ủy, HĐND và UBND hoặc ngành dọc cấp trên về những nội dung có liên quan đến tập thể và cá nhân trong báo cáo tổng kết năm.

(Ghi chú: các tiêu chí trên là gợi ý để viết kiểm điểm tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị).

Nơi nhận:

……, ngày… tháng… năm… T/M…..

(ký tên, đóng dấu)

Mời các bạn tham khảo mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo trường học dưới đây:

ĐẢNG BỘ …………………………..                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ …………………………………..

               *

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM

Tập thể chi ủy Chi bộ và tập thể lãnh đạo …………….. năm 2018

Thực hiện công văn số …………. ngày …/…/20… của Ban Thường vụ Thị ủy về việc Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm.

Tập thể chi ủy ………………. kiểm điểm các mặt công tác năm 20… như sau:

I. Kết quả lãnh đạo, quán triệt, thực hiện các chương trình kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ được giao.

A. Vai trò lãnh đạo, quán triệt, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

1. Ưu điểm:

Chi uỷ chỉ đạo, quán triệt, thực hiện các chương trình kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với đảng viên

Đã tuyên truyền, triển khai tới 100% các đồng chí đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đặc biệt thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách của địa phương nơi cư trú.

100% Đảng viên kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đảng viên đã tuyên truyền vận động gia đình nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

100% Đảng viên có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Luôn phát huy tính gương mẫu của người đảng viên.

Thực hiện tốt nghị định của chính phủ về chấp hành ATGT đường bộ, phòng chống các dịch bệnh; Nghị định 27 về việc cưới, việc tang; Kí các cam kết thi đua trong nhà trường.

Chỉ đạo 100% Đảng viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của trường, của ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 20…-20… và 20…-20...

Chi uỷ chỉ đạo về phẩm chất đạo đức, lối sống của Đảng viên

Chi bộ lãnh đạo chỉ đạo đảng viên luôn có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau về mọi mặt, thăm hỏi động viên kịp thời.

Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thống nhất cao trong mọi hoạt động; tham gia tốt các hoạt động chính trị, xã hội ở địa phương; thực hiện tốt chế độ công khai, dân chủ trong nhà trường, theo tinh thần cuộc vận động “Dân chủ-Kỉ cương-Tình thương-Trách nhiệm” “Trung thành-Sáng tạo-Tận tụy-Gương mẫu”. Luôn nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ, các đồng chí đảng viên gương mẫu trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn.

Có ý thức đấu tranh chống tham nhũng, tham ô lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Luôn gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động:" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

100% Đảng viên thực hiện nghiêm túc 19 điều cấm đảng viên không được làm.

Chi uỷ chỉ đạo chính quyền thực hiện các nhiệm vụ trong năm học

Nhà trường đã triển khai, tổ chức và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo các văn bản chỉ thị, hướng dẫn của các cấp trong năm học 20...-20..., 20...-20... tới 100% CBGVNV và HS trong toàn trường.

Thực hiện tốt cuộc các vận động do ngành phát động như cuộc vận động "hai không với 4 nội dung",“ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”;…

Chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học của Sở GD-ĐT và kế hoạch năm học của nhà trường.

Năm học 20...-20... đạt kết quả như sau:

- Trường được công nhận đạt tiên tiến, nhiều giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong năm:

+ Về phía giáo viên: ..............................

+ Về phía học sinh: ..............................

+ Hoạt động phong trào: Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào và đạt nhiều thành tích cao. Cụ thể: Giải nhất hội thi “Khi tôi 1 ” do thị đoàn Đồng Xoài tổ chức; Tham gia Hội thi “Sáng tạo trẻ” đạt giải 1 nhì, 1 giải 3; Tham gia hội thi “âm nhạc và vũ điệu tỉnh lần IV” đạt 1 giải nhì cấp tỉnh; tham gia hội thi tiếng hát HSSV cấp tỉnh đạt 2 giải ba. Đặc biệt trong năm học vừa qua nhà trường đã hỗ trợ trao học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với số tiền hơn 65 triệu đồng.

2. Một số hạn chế:

 • Trong giáo dục ý thức, kĩ năng sống một số học sinh vẫn chưa nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của việc độc lập, chủ động trong việc học tập và rèn luyện đạo đức còn ỷ lại, dựa dẫm vào cha mẹ và thầy cô nên lúng túng trong việc xử lý những tình huống trong quan hệ với thầy cô, bạn bè.
 • Chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi chưa cao; số lượng hồ sơ đăng ký thi lớp 10 vào trường ít, chất lượng tuyển sinh đầu vào lớp 10 còn thấp; Một số giáo viên và học sinh còn biểu hiện vi phạm nội quy nhà trường, chưa tự giác trong công việc.

3. Nguyên nhân của những hạn chế:

 • Đầu vào của học sinh còn thấp, việc ôn tập chưa thực sự phát huy hết khả năng của tất cả đối tượng học

B. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực:

1. Công tác xây dựng Đảng

Ưu điểm

 • Chi uỷ ra nghị quyết xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của chi uỷ quy chế hoạt động của chi bộ. Tích cực đấu tranh chống tư tưởng bè phái cục bộ. Đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Tổ chức họp chi bộ hàng tháng đúng thời gian qui định. Nội dung sinh hoạt chi bộ đúng theo chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban bí thư trung ương Đảng. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trong chi bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên nhất là trong chi ủy.
 • Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của đơn vị; qui chế dân chủ, tất cả mọi công việc đều thực hiện theo nguyên tắc công khai - dân chủ. Nội bộ đoàn kết không có hiện tượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của giáo viên, nhân viên cũng như phụ huynh học sinh; Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên trong chi bộ về việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ được
 • Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện qui định của Đảng và nhà nước; Tổ chức đánh giá, phân loại đúng thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện đánh giá viên chức hàng năm, đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên để bố trí sắp xếp phù hợp với từng đối tượng. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng lẫn chất lượng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống tốt; có trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy và năng lực quản lý đáp ứng với nhu cầu của xã hội hiện
 • Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hoá, bồi dưỡng điều động luân chuyển và sử dụng cán bộ Đảng viên. Hàng năm lãnh đạo nhà trường đều kiến nghị với với cấp có thẩm quyền để đề cử giáo viên tham dự các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, lí luận chính trị. Trong năm 2015 chi bộ nhà trường đã cử 03 đồng chí đi học trung cấp chính trị.
 • Trong công tác, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động của đơn vị luôn chú trọng việc xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái, phát huy tính sáng tạo, chủ động công tác ở mỗi cán bộ công chức của đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.
 • Phát triển Đảng đạt chỉ tiêu thị ủy giao, làm tốt công tác tạo nguồn. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên và học sinh của trường.

Hạn chế:

 • Việc thực hiện kế hoạch giám sát đôi khi chưa đúng sát
 • Vẫn còn một số giáo viên chưa tích cực, chủ động trong công việc.

Nguyên nhân:

 • Việc kiểm tra của cấp ủy đôi lúc còn chưa chặt chẽ.
 • Cán bộ làm công tác Đảng là kiêm nhiệm, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ nên nhiều khi gặp khó khăn trong việc làm báo cáo cũng như triển khai thực hiện các kế hoạch.

2. Công tác xây dựng cơ quan, chính quyền

Ưu điểm:

 • Chỉ ủy, lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng xây dựng nhà trường vững mạnh để phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, xây dựng ngôi trường thân thiện, học sinh tích cực, tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục. Chú ý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng viên và GV của trường đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tạo mọi điều kiện để đảng viên, CB-GV-NV đi học các lớp chính trị, chuyên môn nâng cao trình độ, quản lý giáo dục.
 • Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nhà trường có môi trường sư phạm lành mạnh, có tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.
 • Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chính đáng của nhân dân.
 • Kết quả xếp loại của cơ quan cuối năm đạt lao động tiên tiến.

Hạn chế:

 • Vẫn còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ dẫn đến việc phân công nhiệm vụ đôi lúc chưa được phù hợp.

Nguyên nhân: Do sự phân bổ giáo viên từ của Sở GD ĐT từ các năm học trước.

3. Công tác dân vận, xây dựng đoàn thể

Ưu điểm:

 • Cấp ủy chi bộ nhà trường lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận và phân công lãnh đạo cơ quan, đơn vị phụ trách công tác dân vận theo quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Thực hiện tốt nội dung kế hoạch 113-KH/TU ngày 30/10/2013 của Thị ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 06/9/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Chỉ thị 1 /2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận chính quyền.
 • Lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường kịp thời đầy đủ theo chỉ đạo cấp trên.
 • Chỉ đạo các đoàn thể, tổ chuyên môn trong nhà trường, giúp đỡ quần chúng, giáo dục thế hệ trẻ, tạo nguồn phát triển đảng viên. Trong năm đã kết nạp 4 đảng viên (vượt 1 so với kế hoạch đề ra).
 • Chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác. Thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể.
 • Tổ chức phát động thi đua và thực hiện hàng ngày, hàng tháng, hàng kỳ và năm học thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ năm học của đơn vị; được tổ chức phát động từ đầu năm học và được đánh giá, tổng kết, xét các danh hiệu thi đua khen thưởng vào cuối năm học. Trọng tâm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; tổ chức tốt phong trào nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, tập trung vào các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm trong đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học; chú trọng việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Chi bộ nhà trường đã luôn quan tâm chỉ đạo việc xây dựng các đoàn thể trong nhà trường vững mạnh.

Kết quả năm học 20...-20...:

 • Công đoàn cơ sở đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc.
 • Đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc.

Hạn chế:

 • Hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên còn một số hạn chế, chưa tổ chức được nhiều phong trào, sân chơi bổ ích cho học sinh và giáo viên.
 • Còn ít tham gia hoặc tham gia nhưng chưa nhiệt tình, hiệu quả một số công việc chưa

Nguyên nhân:

Cán bộ làm Công đoàn và Đoàn thanh niên không chuyên trách, chưa qua đào tạo nghiệp vụ; thời gian hoạt động ít do gắn với hoạt động chuyên môn của nhà trường; kinh phí hoạt động còn hạn hẹp.

4. Xây dựng quốc phòng, an ninh

Ưu điểm:

 • Tập thể lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đầy đủ các kế hoạch, chỉ tiêu quốc phòng, an ninh, công tác quốc phòng toàn dân và phong trào quần chúng bảo vệ tổ quốc.
 • Triển khai và thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục quốc phòng cho học sinh toàn trường, thành lập đội thanh niên xung kích, giữ vững an ninh trật tự, giữ gìn tốt bí mật trong Đảng và nhà nước. Đơn vị được đánh giá tốt về an toàn, văn minh, sạch đẹp.
 • 100% học sinh toàn trường tham gia học tập quốc phòng.
 • Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng kiến thức an ninh - quốc phòng.
 • Quán triệt, cụ thể hoá quan điểm, đường lối chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước đến toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức của nhà nước trong đơn vị.
 • Tham gia tuyên truyền, vận động gia đình và quần chúng tìm hiểu học tập và thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc và có mối quan hệ tốt với chính quyền và nhân dân nơi mình cư trú.

II. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; trách nghiệm nêu gương của Ban Thường vụ Thị ủy và các giải pháp đấu tranh khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; kết quả khắc phục những hạn chế khuyết điểm tự phê bình và phê bình

1. Ưu điểm:

 • Lãnh đạo và thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 • Thực hiện cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 20... trong đảng viên và quần chúng, lãnh đạo các đơn vị thực hiện đăng ký thi đua với chủ đề: “ nâng cao chất lượng giáo dục
 • 100% đảng viên và quần chúng trong đơn vị nộp đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự đánh giá ưu khuyết điểm và đăng ký phấn đấu rèn luyện từng mặt cụ thể “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
 • Tổ chức báo cáo chuyên đề học tập và thi đua, kết hợp với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, để đánh giá kết quả phấn đấu và thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo chủ đề thi đua của trường trong năm. Tham gia gia đầy đủ các buổi toạ đàm chuyên đề về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do các cấp tổ chức, chi ủy trường rất coi trọng và kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức các đợt học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đúng theo kế hoạch.
 • Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ tham nhũng, tiêu cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Thực hiện uy định 101-Q /TW về trách nhiệm nêu gương

Thực hiện theo các nội dung của Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cụ thể như sau:

 • Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
 • Các cán bộ đảng viên gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.
 • Đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.
 • Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, đơn vị công tác và nơi cư trú.

Lãnh đạo chỉ đạo kiểm điểm tiếp thu sửa chữa những hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết TW 4 (khóa XII)

- Về đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của một số bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên. Trước hết là cán bộ lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng:

+ Ngay từ đầu năm 20..., chi uỷ đã tập trung việc lãnh đạo công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) giúp cho cán bộ, đảng viên và giáo viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên và giáo viên viên tự đánh giá mức độ suy thoái để có giải pháp khắc phục sửa chữa.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

+ Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn ngừa những hạn chế, vướng mắc trong Đảng viên, giáo viên; giữ kỷ luật kỷ cương trong Đảng; nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi bộ.

+ Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là những mặt yếu kém; lãnh đạo chi bộ khắc phục tình trạng còn nể nang, né tránh, ngại va chạm.

+ Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đảng viên, kiên quyết đấu tranh phê phán những tư tưởng, quan điểm sai trái góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời chủ động ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến” tự chuyển hóa trong nội bộ.

- Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá và hội nhập uốc tế:

+ Cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo sâu sát hơn nữa công tác phát triển đảng viên là giáo viên, phát hiện những giáo viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

+ Vận động, khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ có thể tự học, tự rèn luyện, tự đào tạo nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

* Kết quả: Sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình việc thực hiện chế độ kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 được thực hiện thường xuyên hàng năm, gắn với kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi đồng chí.

+ Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến trong giáo viên, học viên thể hiện qua việc sử dụng tiết kiệm giấy, điện, nước… hàng ngày.

+ Ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ trong cán bộ, GVNV được nâng cao: Ít tình trạng đi trễ về sớm, tích cực đầu tư cho công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng cho học sinh.

+ Mọi kế hoạch hoạt động của cơ quan đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận trong các buổi họp hội đồng, sinh hoạt Tổ chuyên môn dẫn đến việc đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ.

2. Hạn chế:

 • Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa phát huy cao trong công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành công việc thường xuyên.

3. Nguyên nhân của hạn chế:

 • Việc quán triệt, tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đơn vị đôi lúc chưa phát huy được hiệu quả
 • Tinh thần đấu tranh phê và tự phê của một số cán bộ, đảng viên còn chưa cao, sợ đụng chạm.

III. Trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể và cá nhân:

1. Ưu điểm:

- Tập thể cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ đảng viên về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mở rộng sinh hoạt dân chủ trong nội bộ đảng; chú trọng củng cố, kiện toàn cấp ủy đảng về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của các cấp ủy viên.

 • Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ và nhà trường. Xác định rõ mối quan hệ trong giải quyết công việc giữa người đứng đầu với tập thể cấp ủy, chi bộ và nhà trường.
 • Thực hiện tốt việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, kiên quyết phê phán các hiện tượng mất dân chủ, dân chủ hình thức. Đổi mới quy trình ra nghị quyết, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên và giáo viên.
 • Duy trì tốt chế độ lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn, khắc phục các khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, đảng viên khi mới bắt đầu có dấu hiệu vi phạm, nhất là biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, độc đoán, chuyên quyền.

2. Một số hạn chế:

 • Một số cấp ủy viên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình.
 • Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đôi lúc đạt hiệu quả chưa

3. Nguyên nhân của những hạn chế:

 • Một số cán bộ, đảng viên còn bộc lộ những hạn chế về năng lực công tác, còn biểu hiện chưa cao về tu dưỡng, rèn luyện.
 • Vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội đôi khi phát huy hiệu quả chưa

IV. Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật trong Đảng

1. Ưu điểm:

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên đúng theo quyết định số 25-QĐ/TW ngày 24/11/2006 của Bộ chính trị.

 • Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thị ủy năm 2015, cấp ủy chi bộ chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với việc thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm học, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm của tổ chức cá nhân đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm đã phát hiện trong quá trình kiểm tra của Đảng.
 • Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy phân công chi ủy viên phụ trách, thực hiện thường xuyên theo kế hoạch hoặc đột xuất khi cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm.
 • Công tác kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng được Chi bộ tổ chức xuyên suốt qua các lần sinh hoạt Chi bộ; các đảng viên đều đăng ký kiểm tra chấp hành Điều lệ Đảng trong năm 2015, qua mỗi lần sinh hoạt kiểm tra từ 1 đến 3 đảng viên; tập trung kiểm tra về việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện “Nêu gương”; đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; việc mua sắm, sử dụng tài sản công; những điều đảng viên và cán bộ công chức không được làm... ; đến nay đã kiểm tra 20/39 đảng viên.
 • Trong năm học qua, cấp ủy chi bộ đã tiến hành lên kế hoạch kiểm tra giám sát 100% đảng viên, GV, CNV và các tổ chức đoàn thể, nhờ đó chi bộ không xảy ra bất kỳ trường hợp đảng viên vi phạm nào.
 • Việc khen thưởng kỷ luật đảng viên được thực hiện đúng quy định, trong năm học qua có 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được chi bộ tặng giấy khen và 01 đảng viên được Tỉnh ủy tặng giấy khen; không có đảng viên bị xử lý kỷ luật.

Hạn chế: Bên cạnh những ưu điểm, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ cũng còn một số hạn chế như Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát ở Chi bộ, có đôi lúc còn chưa

Nguyên nhân: Sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cấp ủy Chi bộ cơ quan, đơn vị đôi lúc chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm;

V. Phương hướng khắc phục trong năm 20...

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức trong đảng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan và các tổ chức đoàn thể; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, trong cơ quan.

Chú trọng đến việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Phát huy tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy trí tuệ của đảng viên và quần chúng, tạo nên khối đoàn kết thống nhất trong tập thể sư phạm nhà trường.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ. Phân công cấp ủy viên, đảng viên phụ trách công việc cụ thể, phát huy được năng lực, sở trường của từng cá nhân.

Chăm lo đến công tác phát triển đảng viên mới, tăng về số lượng nhưng phải đảm bảo về chất lượng góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hiểu và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chi ủy chi bộ thường xuyên thực hiện công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Chi ủy đối với các đảng viên, các tổ chức đoàn thể và với mọi hoạt động của nhà trường chủ động ngăn ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của tập thể chi ủy Chi bộ................. năm 20.... Rất mong được sự góp ý của các đồng chí trong chi bộ để việc lãnh đạo quản lí nhà trường của chi ủy chi bộ ngày càng có hiệu quả hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Ngày... tháng... năm 20...

Đánh giá bài viết
9 134.684
Thủ tục hành chính Xem thêm