Báo cáo kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 của tập thể Đảng ủy, chi ủy

1 9.677

Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo năm 2017

Báo cáo kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 của tập thể Đảng ủy, chi ủy là mẫu báo cáo cuối năm của cấp lãnh đạo, nhằm thống kê lại công việc thực hiện trong năm vừa qua. 

 Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2017 của cán bộ quản lý, lãnh đạo

Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2017 trong quân đội

Mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức

MẪU I-KĐTT

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TPĐN

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)............................

*

Số -BC/ĐU (CB)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

..............., ngày ....tháng.....năm ......

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM

việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017

của tập thể Đảng ủy (chi ủy).........

Thực hiện Hướng dẫn số …..-HD/ĐUK ngày ……… của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017; Đảng ủy (Chi ủy)……………. báo cáo kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 như sau:

1. Kết quả lãnh đạo quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Kết quả lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, các kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Quy định số 5946-QĐ/TU ngày 13-9-2012 của Ban Thường vụ Thành uỷ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

3. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chương trình hành động và kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Kiểm điểm làm rõ có cá nhân nào trong tập thể cấp ủy, tổ chức đảng thuộc quyền lãnh đạo, quản lý của đảng ủy/chi ủy có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp đấu tranh, thời gian khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng bộ/chi bộ; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

4. Làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tham nhũng; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật đảng. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05-01-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

6. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06-11-2013 và Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25-12-2014, Chương trình “Thành phố 4 an” của Ban Thường vụ Thành uỷ. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác để triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” và Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” (Theo Quyết định số 2108-QĐ/TU ngày 05-9-2016).

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy (Chi ủy) ...................Kính báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy Khối,

- Lưu.

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

BÍ THƯ

 

Đánh giá bài viết
1 9.677
Thủ tục hành chính Xem thêm