Mẫu số B 04a – HTX: Báo cáo kiểm kê tài sản cố định

7 13.631

Mẫu số B 04a – HTX: Báo cáo kiểm kê tài sản cố định

Báo cáo kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu của đơn vị so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định, làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất và ghi sổ kế toán số chênh lệch. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 24/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định

Mẫu số 04-TSCĐ: Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Mẫu số 05-TSCĐ: Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Mẫu số B 04a – HTX: Báo cáo kiểm kê tài sản cố định

Mẫu số B 04a – HTX: Báo cáo kiểm kê tài sản cố định

Nội dung cơ bản của mẫu số B 04a – HTX: Báo cáo kiểm kê tài sản cố định như sau:

Huyện:...........................

HTX:..............................

Địa chỉ:..........................

Mẫu số B 04a – HTX
(Ban hành theo TT số 24/2010/TT-BTC ngày 23/02/2010 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CUỐI NĂM

Năm:..................

STT Tên đặc điểm ký hiệu TSCĐ Đơn vị tính Nước sản xuất Năm đưa vào sử dụng ở HTX Số hiệu TSCĐ Tên đơn vị quản lý Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch
Số lượng Đơn giá Số đã hao mòn Số còn lại Số lượng  Đơn giá  Số đã hao mòn Số còn lại Thừa Thiếu
Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng ..
 A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ..
 I Loại TSCĐ                                    
  Nhà cửa                                     
  Nhà A                                    
  Nhà B                                    
  .....                                    
 II Máy móc thiết bị                                     
                                       
  Lập, ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Chủ nhiệm HTX
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mời bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin của mẫu bảng báo cáo kết quả kiểm kê tài sản cố định

7 13.631
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số B 04a – HTX: Báo cáo kiểm kê tài sản cố định để xem.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm