Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên năm 2017

Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên năm 2017

Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên năm 2017 được dùng phổ biến hiện nay nhằm báo cáo kết quả kiểm tra các đảng viên qua quá trình thẩm tra, xác minh của đoàn (tổ). Mời các bạn cùng tải về để tham khảo nội dung chi tiết của mẫu báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên mới nhất hiện nay.

Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên

Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên năm 2016

Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên năm 2016

Nội dung chi tiết của mẫu Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên năm 2016, mời các bạn tham khảo:

ỦY BAN KIỂM TRA....
ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  .........., ngày... tháng ..... năm ........

BÁO CÁO
kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với

Đồng chí: ...........................................................................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................................

Đơn vị: ..............................................................................................................................................

Thực hiện kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ......................................... nội dung kiểm tra sau:

(Phần này ghi từng nội dung kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra).

Qua quá trình thẩm tra, xác minh, Đoàn (tổ) kiểm tra xin báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

I/ Sơ yếu lý lịch đảng viên được kiểm tra.

- Họ và tên:                          - Bí danh:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:

- Dân tộc:

- Trình độ văn hóa:                    - Trình độ chuyên môn:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào Đảng                       - Ngày chính thức:

- Tóm tắt quá trình công tác:

- Khen thưởng:

- Kỷ luật:

II/ Kết quả kiểm tra.

Qua thẩm tra, xác minh của đoàn (tổ), bản giải trình của (đảng viên được kiểm tra) và ý kiến tham gia, kết luận tại hội nghị của các tổ chức đảng có liên quan, đối chiếu với từng nội dung kiểm tra để nêu rõ đúng, sai, hoặc vi phạm (nếu có) và nguyên nhân vi phạm của đảng viên được kiểm tra

III/ Nhận xét và đề nghị. (phần này tuỳ trưòng trường hợp cụ thể, có những nội dung chỉ để báo cáo cho UBKT cấp kiểm tra, không thông qua tổ chức đảng và đảng viên nơi được kiểm tra khi chưa có kết luận của UBKT)

1. Nhận xét

Đối chiếu với nội dung kiểm tra để có nhận xét chung về ưu điểm, khuyết điểm và mức độ vi phạm (nếu có) theo nội dung kiểm tra.

2. Đề nghị:

Qua kết quả kiểm tra, đoàn (tổ) có những kiến nghị, đề xuất cụ thể.

T/M ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA

Đánh giá bài viết
7 54.247
Thủ tục hành chính Xem thêm