Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam

Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam

Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam là mẫu báo cáo kết quả tổ chức ngày hội đọc sách năm học 2017-2018. VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu báo cáo kết quả tổ chức ngày hội đọc sách trong bài viết này.

Nội dung lời dẫn chương trình ngày hội đọc sách

Bài phát biểu khai mạc ngày hội đọc sách năm 2018

Kế hoạch tổ chức ngày đọc sách năm 2018

Bài thuyết trình giới thiệu sách

Ngày đọc sách VN

PHÒNG GD&ĐT ……………

TRƯỜNG …………………………..

Số: /BC-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập–Tự do–Hạnh phúc

………, ngày … tháng … năm 20…

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH

NĂM HỌC 20… – 20…

Thực hiện Quyết định số 285/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về ngày sách Việt Nam;

Kế hoạch số …/KH-UBND ngày ………. của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức ngày sách Việt Nam năm 20…;

Công văn số …/SGDDT-VP ngày …….. về việc tổ chức ngày sách Việt Nam năm 20… trong hệ thống các trường học, cơ sở giáo dục;

Căn cứ theo kế hoạch, chương trình tổ chức ngày hội đọc sách của thư viện trường …………..

Thư viện trường …………. xin báo cáo kết quả tổ chức thực hiện ngày hội đọc sách năm học 20… - 20… như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, hưởng ứng ngày hội đọc sách, nhằm tôn vinh giá trị của sách và “Văn hóa đọc”.

- Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB, GV, NV và học sinh toàn trường từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường.

- Góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.

- Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”.

2. Yêu cầu

- Tổ chức ngày hội đọc phải thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

- Tổ chức phải đảm bảo đúng nội dung, chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tạo ra một không khí vui tươi bổ ích.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

- Ngày 18/04/20…

- Ngày 17/04 /20… (đọc sách báo theo định kỳ tại thư viện)

- Ngày 21/04/20…

- Ngày 22/04/20…

- Ngày 24/04/20… (đọc sách báo theo định kỳ tại thư viện)

2. Địa điểm.

- Tại phòng kho và phòng đọc thư viện.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Đoàn thanh niên, Đội TNTP HCM

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Học sinh.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung

- "Ngày hội đọc sách"

- “Kế hoạch nhỏ"

2. Hình thức tổ chức

- Phát động, tổ chức quyên góp sách ủng hộ cho các em nghèo, các em có hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ vùng sâu, vùng xa.

- Tổ chức cho các em học sinh theo khối lớp và giáo viên đọc sách, báo tại phòng đọc thư viện.

3. Kết quả đạt được

“Kế hoạch nhỏ”

- Thời gian: Ngày 18/4/20...

- Kết quả cụ thể như sau:

Tổng số sách thu được: … cuốn.

+ Sách giáo khoa: … cuốn trong đó:

+ Sách bài tập: … cuốn.

+ Sách truyện thiếu nhi: … cuốn.

+ Sách tham khảo: … cuốn.

* Ưu điểm:

- Các em học sinh tham gia nhiệt tình, tự giác.

- Các loại sách thu được đa số đều được bao bọc cẩn thận, đầy đủ các khối lớp.

* Nhược điểm:

- Vì sách đã qua sữ dụng nên nhiều sách còn bị viết bậy, bị nhàu.

- Một số học sinh không có ý thức tham gia quyên góp sách.

Ngày hội đọc sách:

- Đa số các em học sinh đến thư viện tham gia rất nhiệt tình, năng nổ.

- Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra thi các em tích cực tham gia đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện và vào các giờ ra chơi, ngoài giờ học

- Các em đến thư viện ngoài việc đọc sách Kim đồng, báo, các em còn tham gia đọc, nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách về Bác Hồ…

Cụ thể số lượng sách như sau:

Sách tham khảo: … tên sách với tổng số … bản.

Sách Kim đồng: … tên sách với tổng số … bản.

Sách về Bác Hồ: … tên sách với tổng số … bản.

Ngoài ra còn các loại báo như: Mực tim, thiếu niên, sao mai…

* Kết quả đọc sách cụ thể như sau:

+ Lớp 6C, 8B (17/4/20... – đọc theo định kỳ ngày đọc tại thư viện) với tổng số … học sinh tham gia đọc.

+ Lớp 7A; 7B (21/4/20...) các em đến thư viện đọc với tất cả … học sinh tham gia đọc.

+ Lớp 9A; 9B (22/4/20...) với tổng số có … học sinh tham gia đọc.

+ Lớp 6A; 6B (24/4/20... – Đọc theo định kỳ ngày đọc tại Thư viện) với tổng số … học sinh tham gia đọc.

* Ưu điểm:

- Các em tham gia đọc hăng say, một số em con biết tìm các loại sách tham khảo để đọc, làm bài tập như em ………………………………….

- Số lượng các em tham gia tương đối đông.

- Các em có ý thức giữ gìn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc xong.

* Nhược điểm:

- Một số em khi tham gia đọc còn nói chuyện riêng.

- Đa số các em chỉ thích đọc truyện thiếu nhi, báo tạp chí.

Người làm báo cáo Hiệu trưởng

Đánh giá bài viết
2 7.795
Văn bản giáo dục Xem thêm