Báo cáo sơ kết Hội khuyến học 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm của Hội khuyến học

Báo cáo sơ kết Hội khuyến học 6 tháng đầu năm 2018 được Hội khuyến học địa phương lập và báo cáo lên cấp trên nhằm thống kê công tác tổ chức, xây dựng phát triển giáo dục xã hội 6 tháng đầu năm. VnDoc.com mời các bạn tham khảo.

Báo cáo sơ kết hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm

Bản kiểm điểm Đảng viên 6 tháng đầu năm

BÁO CÁO

SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM CỦA HỘI KHUYẾN HỌC XÃ ………

Thực hiện công văn số …/CV – HKH ngày …/…/20… a Hội khuyến học huyện ……… BTV Hội khuyến học xã …… sơ kết việc thực hiện công tác hoạt động của Hội khuyến học 6 tháng đầu năm cụ thể như sau:

Phần I: BÁO CÁO SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 20…

1. Công tác tổ chức và phát triển hội.

 • Tổng số hội viên của chi hội: …

TT

Họ và tên

Chức vụ 

Dân tộc

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 • Đầu năm đến nay phát triển được: … hội viên.

2. Tình hình xây dựng xã hội học tập

 • Tổng số gia đình hiếu học: …, trong đó từ đầu năm đến nay phát triển được: Chưa phát triển thêm gia đình nào.
 • Tổng số dòng họ hiếu học: …, trong đó từ đầu năm đến nay phát triển được: Chưa phát triển thêm dòng họ nào.
 • Tổng số Hội đồng hương khuyến học: …, trong đó từ đầu năm đến nay: Chưa phát triển thêm Hội đồng hương nào.
 • Tình hình hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng: Đã thành lập Trung tâm học tập cộng đồng; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Trung tâm, thành lập các tiểu ban phụ trách các mảng nội dung hoạt động của trung tâm. Tuy nhiên: Chưa có kinh phí hỗ trợ nên Trung tâm hoạt động chưa có hiệu quả.

3. Hoạt động quỹ khuyến học:

 • Tổng số quỹ khuyến học: … đồng. 
 • Cấp học bổng và các hỗ trợ khác cho học sinh nghèo hiếu học: ….
 • Khen thưởng học sinh giỏi các cấp: …

 4. Đánh giá chung:

Qua 6 tháng đầu năm 20… Hội Khuyến học xã ……….. đã phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể trong xã xây dựng kế hoạch hoạt động của hội trong năm 20.... Tuy nhiên: Do trình độ và năng lực am hiểu chưa sâu về công tác khuyến học khuyến tài, nên công tác tập hợp vận động quần chúng tham gia vào công tác hội chưa đạt hiệu quả. Đối với chi hội thôn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động.Việc triển khai và học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nhà nước cũng như điều lệ của hội cho các tổ chức đoàn thể và nhân dân còn hạn chế.

 5. Đề xuất kiến nghị:

UBND huyện xem xét bố trí … .iên chế chuyên trách công tác Hội khuyến học và phụ trách công tác hoạt động giáo dục cộng đồng cho xã. Xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cán bộ phụ trách chuyên trách.

Hội khuyến học huyện hướng dẫn, giúp đỡ chuyên môn hoạt động của Hội khuyến học xã; có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thường xuyên để hội đi vào hoạt động có hiệu quả.

Phần II: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 20...

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học xã ... năm 20... và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 20.... Nay BTV Hội khuyến học xã .......... đề ra chương trình 6 tháng cuối năm 20... như sau:

1/ Công tác tuyên truyền:

 • Tiếp tục tuyên truyền chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/04/2007 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; 
 • Kết hợp với các ban ngành đoàn thể tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi vào xây dựng và phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo, tham gia học tập nâng cao kiến thức trình độ dân trí địa phương.
 • Kết hợp các nhà trường, đoàn thể thôn buôn vận động học sinh ra lớp, giảm học sinh bỏ học, lưu ban.
 • Thực hiện khẩu hiệu “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”. Huy động toán thể nhân dân, cán bộ thôn buôn, vận động các hộ gia đình đưa con em đến trường, đến lớp.

2/ Công tác phát triển xây dựng tổ chức hội:

 • Tiếp tục củng cố, kiện toàn BCH các chi hội thôn buôn, Thành lập mới và phát triển mỗi chi hội thôn buôn 10 hội viên.
 • Củng cố xây dựng bộ phận chuyên môn, tham mưu kế hoạch vận động góp quỹ cho sự hoạt động của hội.

3/ Công tác xây dựng xã hội học tập:

 • Vận động các hộ đăng ký gia đình hiếu học đạt 20% tổng số hộ.
 • Xét công nhận gia đình hiếu học đạt 50% trên tổng số hộ đăng ký.

4/ Xây dựng và sử dụng quỹ khuyến học:

 • Trong 6 tháng cuối năm 20... vận động tiền mặt đạt từ 10 - 12 triệu đồng (cùng hiện vật quy ra tiền).
 • Vận động hiện vật đến cuối năm đạt 5.000 quyển vở.
 • Trợ cấp cho 100% học sinh có sổ hộ nghèo bằng 05 quyển vở/năm (từ khối 1 đến khối 9).
 • Vận động cấp học bổng cho 10 học sinh tiểu học, 05 học sinh THCS.

Trên đây là báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 20... của Hội khuyến học xã ...........

Đánh giá bài viết
1 3.290
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm