Báo cáo sơ kết thi đua đợt I

1 1.157

Báo cáo sơ kết thi đua I

Năm học.........

I. Những số liệu cơ bản

1.Tình hình đội ngũ CB GV- CNV trong ngành:

- Tổng số CNVC & LĐ: …………..…….. Trong đó nữ: …………

- Tổng số CBGV trong biên chế:…………. Trong đó nữ:………….

- Tổng số CBGV ngoài biên chế: ………… Trong đó nữ: …………

2. Công tác phát triển Đảng:

- Tổng số đảng viên: ………… Trong đó nữ:………….

- Số đảng viên được kết nạp (tính từ tháng…. năm 20… đến nay) là: …….

3. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

- Số CBGV đang theo học các lớp nâng chuẩn và trên chuẩn là: ….. người

- Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị:

+ Đã tốt nghiệp trung cấp chính trị hiện có: ……. đ/c.

+ Đang theo học trung cấp chính trị hiện có: …… đ/c.

4. Tổ chức công đoàn:

- Thống kê danh sách BCH công đoàn:

TT

HỌ TÊN

NĂM SINH

NVỤ ĐƯỢC BCH GIAO

ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

ĐỊA CHỈ NHÀ RIÊNG

SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

1

           

2

           

3

           

II. Phong trào thi đua và thực hiện các cuộc vận động

1. Phong trào "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực":

- Số lượng công trình vệ sinh tự hoại của CBGV và học sinh: ….

- Năm học này đã đưa loại hình trò chơi dân gian nào vào hoạt động của đơn vị: Ném còn, bịt mắt đánh trống, kéo co, mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây…

2. Công tác kế hoạch hoá gia đình:

- Số CBGV sinh con thứ 3: không

3. Công tác thi đua:

- Số CBGV đăng ký SK và đề tài khoa học: ……..

- Đăng ký danh hiệu LĐTT:………. ; CSTĐ: ………..

- Đăng ký danh hiệu "Giỏi việc trường - đảm việc nhà":……….

- Đơn vị có đạt danh hiệu cơ quan văn hoá năm 20…. không: Năm 20… đạt cơ quan văn hóa.

4. Công tác XHHGD:

- Số lần tổ chức hội nghị Hội cha mẹ học sinh: ……….

III. Việc thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích người lao động

1. Thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích người lao động, những trường hợp còn tồn đọng (nêu tên cụ thể và lý do tồn đọng): Không

2. Thực hiện quy chế dân chủ:

- Xây dựng các loại quy chế của đơn vị:

- Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Quy chế thi đua khen thưởng.

- Quy chế thực hiện dân chủ.

- Quy chế phối hợp giữa nhà trường và công đoàn.

- Quy chế hoạt động của ban chấp hành công đoàn.

XẾP LOẠI THI ĐUA ĐỢT 1 NĂM HỌC ……………..

TT

Họ và tên

Công việc được giao

Thao giảng

Hồ sơ sổ sách

Trang trí lớp

GVG trường

XL thi đua 1

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

6

             

7

             

8

             

9

             

10

             

11

             

12

             

13

             

14

             

15

             

16

             

17

             

18

             

* Tổng số: …../… CBGV, NV được xếp loại:

* Trong đó:

+ Xếp loại A: …….. đ/c

+ Xếp loại A- : ……đ/c

+ Xếp loại B :……..đ/c

+ Không XL: …….. ( Nghỉ thai sản)

TRƯỞNG BAN THI ĐUA

Hiệu trưởng

T.M BCH CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch

 

 

Đánh giá bài viết
1 1.157
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm