Báo cáo tài chính tổng hợp

1 867

Phụ lục số 01

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

A. MẪU BÁO CÁO

   

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1:….

Mã chương:

Mẫu số B01/BCTC-TH

ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 1:….

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số

99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018

ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 2:….

 

ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CƠ SỞ:….

 

của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Tại ngày………tháng ……..năm…….

 

Đơn vị tính:.........

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Số cuối năm

Số đầu năm

A

B

C

D

1

2

 

TÀI SẢN

       

I

Tiền

01

     

II

Đầu tư tài chính ngắn hạn

05

     

III

Các khoản phải thu

10

     

1

Phải thu khách hàng

11

     

2

Trả trước cho người bán

12

     

3

Các khoản phải thu khác

14

     

IV

Hàng tồn kho

20

     

V

Đầu tư tài chính dài hạn

25

     

VI

Tài sản cố định trang bị cho đơn vị

30

     

1

Tài sản cố định hữu hình

31

     
 

- Nguyên giá

32

     
 

- Khấu hao và hao mòn lũy kế

33

     

2

Tài sản cố định vô hình

35

     
 

- Nguyên giá

36

     
 

- Khấu hao và hao mòn lũy kế

37

     

VII

Xây dựng cơ bản dở dang

40

     

VIII

Tài sản khác

45

     

IX

Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác

46

     
 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

50

     
 

NGUỒN VỐN

       

I

Nợ phải trả

60

     

1

Phải trả nhà cung cấp

61

     

2

Các khoản nhận trước của khách hàng

62

     

3

Phải trả nợ vay

64

     

4

Tạm thu

65

     

5

Các quỹ đặc thù

66

     

6

Các khoản nhận trước chưa ghi thu

67

     

7

Nợ phải trả khác

68

     

II

Tài sản thuần

70

     

1

Nguồn vốn kinh doanh

71

     

2

Thặng dư/thâm hụt lũy kế

72

     

3

Các quỹ

73

     

4

Tài sản thuần khác

74

     

5

Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác

75

     
 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

80

     

 

 

   

Lập, ngày ... tháng ... năm......

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGƯỜI KIỂM SOÁT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 867
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm