Báo cáo tăng giảm Đảng viên

1 367

Biểu số 1-TCTW - Mẫu báo cáo tăng giảm Đảng viên

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Biểu số 1-TCTW: Mẫu báo cáo tăng giảm Đảng viên năm 2017 mới nhất mà chúng tôi sưu tầm được. Đây là mẫu báo cáo được lập vào dịp cuối năm để phản ánh sự biến động tăng giảm Đảng viên trong suốt một năm. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung cơ bản của Mẫu báo cáo tăng giảm Đảng viên như sau:

ĐẢNG BỘ BỘ TƯ PHÁP

ĐẢNG ỦY, CHI ỦY………

*

BÁO CÁO

TĂNG GIẢM ĐẢNG VIÊN

năm 2017

Biểu số 1-TCTW

 ĐVT: Người

Chỉ tiêu

Thực hiện

(%) kỳ này so với cùng kỳ năm trước

Kỳ này

Cùng kỳ năm trước

1

2

3

4=2:3

A- Đảng viên trong danh sách có đến đầu kỳ báo cáo

     

B- Đảng viên tăng trong kỳ

     

1- Kết nạp

     

2- Chuyển đến

     

a) Tỉnh ủy (và tương đương) khác chuyển đến

     

b) Huyện ủy (và tương đương) khác trong tỉnh chuyển đến

     

3- Phục hồi đảng tịch

     

C- Đảng viên giảm trong kỳ

     

1- Từ trần

     

2- Khai trừ

     

3- Xóa tên

     

4- Xin ra khỏi đảng

     

5- Chuyển đi

     

a) Đi tỉnh ủy (và tương đương) khác

     

b) Đi huyện ủy (và tương đương) khác trong tỉnh

     

D- Đảng viên trong danh sách có đến cuối kỳ báo cáo

     

E- Chênh lệch (chuyển đi-chuyển đến)

     

G- Đảng viên có mặt đến cuối kỳ báo cáo

     

 Hà Nội, ngày tháng năm 2017

 

T/M ĐẢNG ỦY, CHI ỦY

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo tăng giảm Đảng viên

Mẫu báo cáo tăng giảm Đảng viên

Đánh giá bài viết
1 367
Thủ tục hành chính Xem thêm