Báo cáo thành tích lao động tiên tiến

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong quá trình làm việc và cống hiến. Mẫu báo cáo thành tích lao động tiên tiến là biểu mẫu cần thiết trong thủ tục xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến".

Nội dung của báo cáo thành tích lao động tiên tiến

Trường………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……., ngày…..tháng….năm…..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị tặng danh hiêụ: Lao động Tiên tiến

Năm học……….

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:

Họ và tên:…………………..

Sinh ngày:…………………..

Quê quán:…………………..

Trú quán:……………………

Đơn vị công tác:…………………………….

Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):………………

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:………………………

II - THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

2. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:

- Năm học ............... vì kiêm nhiệm công tác công đoàn nên được phân công giảng dạy môn Lịch sử và Địa lí khối 4-5 và Tăng cường Toán khối 4-5.

3. Thành tích đạt được của cá nhân trong năm học…………..

Là một chủ tịch công đoàn, một giáo viên đứng lớp tôi luôn chấp hành đầy đủ mọi mặt như hồ sơ sổ sách, làm tốt công tác chỉ đạo tổ công đoàn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, soạn giảng chu đáo, thời gian lên lớp chấp hành nghiêm túc theo quy chế của trường đề ra. Luôn có ý thức học hỏi và tự rèn luyện trong công tác cũng như trong cuộc sống thường ngày.

Luôn tìm tòi nghiên cứu, học hỏi bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp. Tích cực cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao hiệu quả của mỗi giờ lên lớp, luôn tôn trọng thương yêu tận tuỵ với học sinh nhất là với những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với những cố gắng trên, chất lượng môn học những lớp tôi phụ trách luôn đạt được kết quả cao qua từng kì:

Điểm bài kiểm tra học kì I

Điểm bài kiểm tra học kì II

Điểm: 5 - 6:

Điểm: 5 - 6:

Điểm: 7 - 8:

Điểm: 7 - 8:

Điểm: 9 - 10:

Điểm: 9 - 10:

- Cuối năm: 58/58 học sinh đều hoàn thành chương trình môn học.

3. Sáng kiến kinh nghiệm:

- Năm học ..............., tham gia đề tài SKKN: Những biện pháp để xây dựng lớp tự quản - Đạt loại C, quyết định công nhận số…………….

- Năm học ..............., tham gia SKKN: Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng bài giảng điện tử - Đạt loại C.

4. Tư tưởng chính trị:

Có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, mến trẻ, yên tâm công tác và tất cả vì sự nghiệp trồng người. Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tích cực góp phần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết thân ái, yêu thương chan hoà giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi đã phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Bản thân luôn luôn thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, luôn xây dựng mối đoàn kết nhất trí tôn trọng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống.

Trong năm thực hiện tốt phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và thực hiện tốt phong trào xã hội hóa giáo dục.

Trong công tác chuyên môn, bản thân luôn nổ lực hết sức mình để giáo dục học sinh phát triển toàn diện, học sinh hoàn thành môn học đúng với chỉ tiêu kế hoạch.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số quyết định, ngày, tháng, năm; cơ quan quyết định khen thưởng

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số quyết định, ngày, tháng, năm; cơ quan quyết địnhkhen thưởng

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo thành tích lao động tiên tiến

Báo cáo thành tích lao động tiên tiến

Đánh giá bài viết
1 14.027
Thủ tục hành chính Xem thêm