Báo cáo thành tích trường đạt chuẩn cơ quan văn hóa

1 12.019

Báo cáo kết quả xây dựng "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa báo cáo kết quả xây dựng "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" là gì?

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn mẫu báo cáo thành tích trường đạt chuẩn văn hóa. Đây là mẫu báo cáo nêu lên những thành tích mà nhà trường đạt được từ đó đề nghị công nhận danh hiệu trường đạt chuẩn văn hóa. Mời các bạn tham khảo.

2. Báo cáo kết quả xây dựng "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa"

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN...
TRƯỜNG ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----
Số: ......... .........., ngày...tháng...năm...

 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU
TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NĂM HỌC……

Kính gửi

- BCĐ Phong trào TDĐK xây dựng đời sống văn hóa huyện.....;

- Liên đoàn Lao động huyện.....................

Căn cứ Kế hoạch số ..., ngày ... của UBND huyện.................... về việc triển khai thực hiện xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Căn cứ Công văn số ..., ngày ... của Liên đoàn Lao động huyện.................... về việc báo cáo kết quả thực hiện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm ...;

Trường Tiểu học....................... báo cáo thành tích xây dựng trường học đạt chuẩn văn hóa năm học ... như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình cán bộ, công chức, viên chức

+ Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên….người, nữ…..người. Trong đó: Cán bộ quản lý:….người; giáo viên:…..người; nhân viên:…..người; Biên chế……người; hợp đồng…. và HĐ khác:….người.

+ Trình độ giáo viên đạt chuẩn: ……….giáo viên, tỉ lệ …….%

+ Trình độ Tin học: Trình độ A:……người, tỉ lệ…..%; trình độ B:…..người, tỉ lệ…..%; Đại học:…..người, tỉ lệ…..%.

+ Trình độ Anh văn: Trình độ A:……người, tỉ lệ…..%; trình độ B:…..người, tỉ lệ…..%; Đại học:…..người, tỉ lệ…..%.

+ Trong năm học có………đồng chí tham gia lớp học nâng chuẩn từ Cao đẳng sư phạm lên Đại học.

2. Thuận lợi và khó khăn

a. Thuận lợi

- Được sự quan tâm và chỉ đạo một cách thường xuyên, liên tục của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện...................., của Đảng ủy, UBND xã .....................

- Lãnh đạo trường và đội ngũ giáo viên, nhân viên cơ bản đủ về số lượng và chất lượng, đồng thời đã có nhận thức đúng về nhiệm vụ năm học, có ý thức về trách nhiệm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Được sự đồng tình, hưởng ứng của các ban ngành, đoàn thể của xã và toàn thể phụ huynh học sinh trong việc phối hợp xây dựng môi trường sư phạm xanh-sạch-đẹp, an toàn, thân thiện.

- Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng đi vào chiều sâu trên các mặt giáo dục.

- Học sinh có truyền thống hiếu học, động cơ học tập tốt. Đa số các em đều có ý thức trong học tập, ngoan ngoãn, có tỉ lệ chuyên cần cao trong năm học.

2. Khó khăn

- Trường có nhiều điểm trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị tuy thường xuyên được tăng cường nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

- Xã .................... nằm ở khu vực miền núi, đa số dân sống bằng nghề nông, thu nhập thấp, đời sống còn nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến việc huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục của xã.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 3 TIÊU CHUẨN CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA

1. Tiêu chuẩn 1:Hoàn thành tốt nhiệm vụ

a) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm

Trong những năm qua, nhà trường đã thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua dành cho cán bộ viên chức và học sinh. Theo đó, nhà trường đã xây dựng Quy chế thi đua trong nhà trường. Trong mỗi năm đều tổ chức 2 đợt thi đua. Cuối mỗi đợt thi đua đều có sơ kết và cuối năm tổ chức tổng kết công tác thi đua theo quy chế thi đua khen thưởng của nhà trường. Kết quả thi đua là cơ sở để nhà trường đánh giá, xếp loại cá nhân, tập thể trong nhà trường một cách khách quan, chính xác.

- Nhà trường thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Đó là: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”, “Dân chủ - Kỉ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Dân số kế hoạch hoá gia đình”, “Gia đình nhà giáo văn hóa”, “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua: “Hai tốt”; “ Hai giỏi”, phong trào “Xây dựng nhà giáo văn hóa”, phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

- Chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng được nâng lên, không còn hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp.

b) Phong trào cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ

- 100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham gia tích cực các lớp học chính trị, Nghị quyết của Đảng do ngành và địa phương tổ chức, trong năm đã có 1 đồng chí đã hoàn thành lớp Trung cấp chính trị 02 đồng chí đang theo học lớp trung cấp chính trị; tham mưu, phối hợp với BGH nhà trường tranh thủ sự cho phép và chỉ đạo của cấp trên tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên trong đơn vị được theo học các lớp tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đúng với chuyên môn được đào tạo; trong năm học có 4 đồng chí tham gia lớp học nâng chuẩn từ Cao đẳng sư phạm lên Đại học.

Đến nay đã có 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn. Trong đó có……% CBQL và GV đứng lớp trên chuẩn. 100% CBQL,GV được tham gia tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy theo đúng chuyên ngành và tập huấn sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua học tập đã có những chuyển biến rõ rệt về tư tưởng và nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên. Mọi cán bộ, giáo viên luôn có phẩm chất chính trị tốt, kiên định vững vàng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, không hoang mang giao động trước những khó khăn. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại nhà trường được thực hiện tốt. Kết quả không có CB, GV, NV nào vi phạm đạo đức nhà giáo. Đội ngũ CBGV, NV đều nghiêm túc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhận thức đúng đắn vai trò và mục tiêu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

- Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi được đẩy mạnh, Xã Cồn Thoi đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ I. Nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học.

c) Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn

Trong năm đã có….sáng kiến được đánh giá xếp loại, trong đó xếp loại A:…., xếp loại B: ….và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Hội đồng khoa học nhà trường đánh giá cao và đề nghị HĐKH cấp huyện xét công nhận 8 Sáng kiến; HĐKH tỉnh xét công nhận 3 sáng kiến

Qua phong trào viết và áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm đã tạo một bước nhảy vọt trong phong trào đổi mới phương pháp dạy học, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và phát huy tích tích cực, chủ động, sáng tạo, tự tin cho học sinh; xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, thân thiện góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

d) Kết quả thi đua

 

Năm học………..

Năm học………

- Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1

   

- Giữ vững tiêu chuẩn PCGDTHĐĐT

   

- Thực hiện chương trình nội dung, kế hoạch dạy học

   

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

   

- Phong trào viết và áp dụng SKKN

   

- Giáo viên giỏi cấp trường

   

- Giáo viên giỏi cấp huyện

   

- Sử dụng và bảo quản ĐDDH

   

- Phong trào tự làm ĐDDH

   

- Xây dựng Thư viện chuẩn

   

- Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

   

- Cuộc thi "Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn"

   

- Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

   

- Hội khỏe phù đổng cấp huyện

   

- Phong trào Rèn chữ - Giữ vở

   

Các phong trào của học sinh

Phong trào

Năm học ….……..

Năm học ….…….

Thi giải toán trên internet cấp huyện

   

Thi Vở sạch - chữ đẹp, bộ vở đẹp cấp huyện

   

Thi Vở sạch - chữ đẹp, bộ vở đẹp cấp Tỉnh

   

Thi Tin học trẻ cấp huyện

   

Thi Tin học trẻ cấp Tỉnh

   

Thi IOE cấp huyện

   

- Kết quả xếp loại tổ chức Công đoàn trong 02 năm:

+ Năm …..: Vững mạnh xuất sắc

+ Năm …..: Vững mạnh xuất sắc

- Kết quả xếp loại tổ chức Đoàn Thanh niên trong 02 năm:

+ Năm …..: Vững mạnh xuất sắc

+ Năm …..: Vững mạnh xuất sắc

Năm học

Danh hiệu

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

….………

Tập thể Lao động xuất sắc

 

….………

Tập thể Lao động xuất sắc

 

….………

- Tập thể Lao động tiên tiến

- Tập thể Lao động xuất sắc

 

2. Tiêu chuẩn 2: Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở

- 100% cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh; chấp hành tốt quy chế làm việc, kỷ luật lao động, có phong cách làm việc khoa học, văn minh lịch sự, gương mẫu thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; trong những năm qua không có đồng chí nào vi phạm luật giao thông.

- Thực hiện tốt nề nếp nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp. Nội bộ nhà trường đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.

- Thường xuyên tổ chức sinh hoạt hội họp định kỳ ít nhất 4 lần/tháng vào thứ bảy hàng tuần quy định như sau:

  • Tuần 1 họp hội đồng .
  • Tuần 2, 4 sinh hoạt tổ chuyên môn.
  • Tuần 3 họp chuyên môn trường.

- Duy trì có nề nếp giao ban vào sáng thứ hai hàng tuần sau giờ chào cờ. Thực hiện sinh hoạt chi bộ định kỳ vào ngày 30 hàng tháng. Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.

- Nhà trường thực hiện tốt công tác chỉ đạo, quản lý và kiểm tra đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc theo Chỉ thị…………. của Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ th……….. của Chủ tịch UBND huyện. Nhìn chung không có CB, GV, NV&HS vi phạm. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường trang phục gọn gàng, lịch sự. Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch, thường xuyên tu sửa, nâng cấp các công trình trong nhà trường đảm bảo về cơ cấu các khối công trình hợp lý phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường và địa phương. Cảnh quan, khuôn viên nhà trường xanh, sạch, đẹp: có sân chơi, bãi tập cho học sinh, có cây xanh bóng mát.

3. Tiêu chuẩn 3: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cho nhân dân ở địa phương. Phong trào xây dựng “Gia đình nhà giáo văn hoá”, “Cơ quan văn hóa” được CB, GV, NV trong nhà trường hưởng ứng mạnh mẽ và đạt kết quả tốt, 100% CBGV, NV đã có gia đình, đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”. Chi bộ trường đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hoá tại khu dân cư, liên hệ mật thiết với nhân dân nơi cư trú, thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng cơ quan văn hoá; vận động mọi người cùng tham gia phòng chống tệ nạn xã hội... được đông đảo GV và HS tích cực lĩnh hội và thực hiện. Vận động CB,GV,NV và HS tham gia bảo vệ môi trường và các công trình phúc lợi... Đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, xây dựng xã hội phát triển.

- Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ từng năm học, nhà trường tổ chức việc tuyển sinh; dạy và học theo đúng phân phối chương trình, Hướng dẫn của Bộ, Sở Giáo dục & Đào tạo, không dạy thêm học thêm sai quy định.

- Trong các năm qua, nhà trường quản lý chuyên môn theo đúng hướng dẫn, 100% giáo viên ký duyệt bài soạn trước 1 tuần, lên lớp có đủ hồ sơ sổ sách; hồ sơ nhà trường đầy đủ, khoa học sạch đẹp; không có đồng chí nào vi phạm pháp luật phải xử lí kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự được duy trì; không có biểu hiện đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật.

- Thực hiện tốt cải cách hành chính; quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Với những thành tích đạt được như trên, Trường Tiểu học....................... đề nghị BCĐ Phong trào TDĐK xây dựng ĐSVH huyện....................; Liên đoàn Lao động huyện.................... xét và công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm…../.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, CĐCS.

HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo thành tích trường đạt chuẩn cơ quan văn hóa

Báo cáo thành tích trường đạt chuẩn cơ quan văn hóa

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 12.019
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm