Báo cáo thu hồi thuốc

Mẫu số 05: Báo cáo thu hồi thuốc

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu số 05: Báo cáo thu hồi thuốc được ban hành kèm theo Thông tư 11/2018/TT-BYT quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Mẫu ghi rõ: Thông tin về lô thuốc bị thu hồi, kết quả thu hồi...

Nội dung của báo cáo thu hồi thuốc

Tên đơn vị chủ quản
Tên cơ sở
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………., ngày tháng năm ……

BÁO CÁO THU HỒI THUỐC

Kính gửi:...

Thực hiện công văn số... ngày... tháng... năm... của.... về việc thu hồi thuốc..., số đăng ký..., số lô sản xuất..., ngày sản xuất..., hạn dùng... do... sản xuất,... nhập khẩu (đối với thuốc nhập khẩu),... (Tên cơ sở) xin báo cáo kết quả thu hồi thuốc như sau:

1. Thông tin về lô thuốc bị thu hồi:

- Tên thuốc, số giấy đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu, tên hoạt chất, nồng độ/hàm lượng, dạng bào chế, số lô, hạn dùng, cơ sở sản xuất cơ sở nhập khẩu;

- Thời gian xuất xưởng/nhập khẩu;

2. Kết quả thu hồi thuốc:

2.1. Kết quả thu hồi thuốc từ các cơ sở kinh doanh dược:

STT

Tên cơ sở kinh doanh đã mua thuốc

Đơn vị tính

Số lượng đã mua

Số lượng đưa ra lưu hành

Số lượng thu hồi

Ghi chú

1

2

3...

Tổng số

2.2. Tổng hợp kết quả thu hồi thuốc

- Số lượng thuốc đã sản xuất nhập khẩu;

- Số lượng thuốc đưa ra lưu hành trên thị trường;

- Số lượng thuốc đã thu hồi.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

…….., ngày... tháng... năm …….
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Báo cáo thu hồi thuốc

Báo cáo thu hồi thuốc

Đánh giá bài viết
1 743
Thủ tục hành chính Xem thêm