Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

3 48.969

Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 05 về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhđược VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là mẫu báo cáo dùng để sơ kết, tổng kết lại kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị. 

ĐẢNG BỘ HUYỆN …………..

ĐẢNG ỦY ……………..

*

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……….., ngày … tháng … năm …

Số 83-BC/ĐU

   

 BÁO CÁO
Sơ kết … năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
của Bộ chính trị khóa XII

Thực hiện Công văn số ………….., ngày ……….. của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ ………….. về việc báo cáo sơ kết … năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Đảng uỷ xã …………… báo cáo kết quả tổ chức thực hiện với nội dung sau:

1- Kết quả thực hiện

- Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy đã ban hành Công văn số ………… gửi 13/13 Chi bộ triển khai thực hiện, sau đó các Chi bộ đã phô tô Chỉ thị 05 gửi đến tất cả đảng viên của chi bộ để nắm nội dung, tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã phát hành sổ tay đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi đến tất cả đảng viên chi bộ đăng ký thực hiện hàng tháng; ngày 17 tháng 9 năm 2016, Đảng ủy tiếp tục xây dựng Kế hoạch số 38-KH/ĐU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); ngày 15 tháng 02 năm 2017, Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho đảng viên trong Đảng bộ, có 178/189 đảng viên tham dự, đạt 94,18%.

- Về kết quả công tác triển khai của Mặt trận, đoàn thể: theo Chỉ đạo của Đảng ủy, Mặt trận, các đoàn thể đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Kết quả: đoàn viên, hội viên đạt 81,85% và nhân dân đạt 75,4%. Hình thức triển khai thông qua sinh hoạt chi, tổ hội đoàn thể, họp tổ nhân dân tự quản và xây dựng chuyên mục tuyên truyền Chỉ thị 05 trên đài truyền thanh và trên trang thông tin điện tử xã. Nội dung triển khai được trích những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

- Bên cạnh đó Đảng ủy đã phối hợp với đài truyền hành huyện xây dựng 02 phóng sự tuyên truyền gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm: 01 cá nhân, đồng chí Bí thư Chi bộ đồng thời Trưởng ấp Nghĩa Huấn và 01 tập thể Chi bộ ấp Bến Đò; ngoài ra Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra tập thể chi bộ và cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ ấp Bến Đò; Ủy ban Kiểm tra kiểm tra Chi bộ và Bí thư Chi bộ Y tế trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua kiểm tra các Chi bộ đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

- Để đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ngày 16 tháng 12 năm 2016, Đảng ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó đã khen thưởng 02 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2016.

2- Nhận xét

* Mặt được:

- Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong hệ thống chính trị, xem việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là xương sống trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên và nhân dân từng bước được nâng chất và đi vào chiều sâu, đã thật sự lang tỏa trong toàn hệ thống chính trị.

- Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể và chi bộ cơ bản thực hiện tốt. Nội dung triển khai, đăng ký học tập cụ thể, rõ ràng theo từng đối tượng từ khó khắc phục việc đăng ký học tập chung chung, rập khuôn, máy móc của đảng viên.

* Hạn chế:

- Qua kiểm tra của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng tháng ở một số chi bộ vẫn còn chung chung, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

- Công tác tuyên truyền của Mặt trận, các đoàn thể chưa được đổi mới, chưa đi vào chiều sâu từ đó mô hình trong đoàn viên, hội viên và nhân dân còn hạn chế.

3- Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với các chi bộ; đồng thời hướng dẫn nội dung, tiêu chí để đăng ký, bình xét, công nhận gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm và đưa nội dung này vào tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm.

- Tập trung chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và nhân dân; xây dựng nội dung để từng hộ gia đình đăng ký thực hiện.

- Tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và nhân rộng nhiều gương điển hình trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- BTG Huyện ủy;

- BCH đảng bộ;

- Các chi bộ trực thuộc;

- Lưu;

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

Đã ký

 

 

Đánh giá bài viết
3 48.969
Thủ tục hành chính Xem thêm