Báo cáo thực hiện kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu

Mẫu báo cáo về việc thực hiện kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu báo cáo về việc thực hiện kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu được ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm. Mẫu gồm các thông tin: Tên cơ quan kiểm tra, địa chỉ, số điện thoại...

Nội dung của Báo cáo thực hiện kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu

Cơ quan kiểm tra nhà nước
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 BÁO CÁO
Về việc thực hiện kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khu

Tngày ..../…./đến ……../……../……..

Tên cơ quan kiểm tra: ......................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Số điện thoại: ……………………………. Số fax: .......................................…………

Tên cán bộ lập báo cáo: ...................................................................................................

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Thông tin chung:

TT

Nội dung

Kiểm tra thường

Kiểm tra chặt

Tổng số (a+b+c+d)

Đạt (a)

Không đạt (b)

Tổng (a+b)

Đạt (c)

Không đạt (d)

Tổng (c+d)

 

1

Mặt hàng

             

2

Lô hàng

             

3

Thời gian trung bình kiểm tra lô hàng (giờ)

             

2. Bảng thống kê lô hàng, mặt hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu

TT

Tên và địa chỉ chủ hàng

Tên lô hàng/ mặt hàng

Nhóm sản phẩm

Tên và địa chỉ nhà sản xuất

Phương thức kiểm tra

Lý do không đạt

Biện pháp xử lý

               
               

II. KIẾN NGHỊ:

 

Đại diện cơ quan kiểm tra nhà nước

(Ký tên và đóng dấu)

Báo cáo thực hiện kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu

Báo cáo thực hiện kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu

Đánh giá bài viết
1 61
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm