Mẫu báo cáo thực hiện kinh doanh, sử dụng những tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

Mẫu báo cáo thực hiện kinh doanh, sử dụng những tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

Mẫu báo cáo thực hiện kinh doanh, sử dụng những tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thực hiện kinh doanh, sử dụng những tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin doanh nghiệp, nội dung báo cáo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo thực hiện kinh doanh tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên

Bản kế hoạch kinh doanh chuẩn nhất

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

Mẫu báo cáo thực hiện kinh doanh, sử dụng những tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

Mẫu báo cáo thực hiện kinh doanh, sử dụng những tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thực hiện kinh doanh, sử dụng những tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

BÁO CÁO THỰC HIỆN
Kinh doanh, sử dụng những tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

Năm ............

Tên doanh nghiệp: ....................................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................

Số phone: ..................................................... Số Fax: ..............................................

Kính gửi: Bộ Công Thương (Vụ Công nghiệp nặng)

STT Tên tiền chất ĐVT Số lượng kinh doanh trong kỳ Trong đó

Nhập khẩu từ nước
(*)

Số lượng sử dụng trong kỳ Trong đó Xuất khẩu sang nước
(**)
Tổng cuối kỳ Dự
kiến
Kế
hoạch
năm
2017
Tồn đầu kỳ Sản xuất

mua trong nước
Nhập khẩu trong kỳ
(*)
Cho sản xuất của doanh nghiệp Bán trong nước
Xuất khẩu
(**)
A B C 1=2+3+4 2 3 4 5 6=7+ 8+9 7 8 9 10 11 12
............., ngày...tháng....năm....
(Thủ trưởng đơn vị ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(*) Yêu cầu phân tích số lượng nhập khẩu theo từng nước.

(**) Yêu cầu phân tích số lượng xuất khẩu theo từng nước.

Đánh giá bài viết
2 372
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm