Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh

1 1.099

Đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW

Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, mời các bạn theo dõi.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 09-NQ/TW 

I- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1- Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW

1.1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng

- Xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cựu chiến binh ở địa phương, đơn vị.

- Hằng năm đánh giá kết quả thực hiện, có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, bổ sung kịp thời các văn bản chỉ đạo.

- Ý thức trách nhiệm của các cấp ủy trong việc chỉ đạo chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân về thực hiện công tác cựu chiến binh tại địa phương, đơn vị mình.

1.2- Trách nhiệm của các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW

- Việc tổ chức quán triệt, triển khai (nêu số lượt người tham gia cụ thể, tỷ lệ % so với số triệu tập).

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW.

- Nhận thức về tầm quan trọng của Nghị quyết 09-NQ/TW.

1.3- Triển khai thực hiện ở các cấp hội cựu chiến binh

- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt cho cán bộ, hội viên.

- Nhận thức của cán bộ, hội viên trong việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW.

- Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW và những vấn đề liên quan đến công tác hội cựu chiến binh.

2- Kết quả thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW

2.1- Công tác vận động các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ Xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc

- Tình hình, số lượng, chất lượng cựu chiến binh tham gia xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở.

- Chấp hành và tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ, các phong trào ở địa phương, đơn vị.

- Rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện, tư tưởng bảo thủ, trì trệ, “công thần” và các hiện tượng tiêu cực khác.

- Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; tuyên truyền ý thức cảnh giác cho nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch...

2.2- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cựu chiến binh phát huy tiềm năng, kinh nghiệm, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương, đơn vị

- Vận động cựu chiến binh tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, đơn vị.

- Tham gia công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Phát huy vai trò cựu chiến binh trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống các tiêu cực xã hội.

- Phối hợp, tạo điều kiện để hội cựu chiến binh các cấp thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát, thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến công tác vận động quần chúng của Đảng, công tác cựu chiến binh.

2.3- Giúp đỡ, động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Phổ cập giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động là cựu chiến binh, cựu quân nhân và các con của cựu chiến binh, cựu quân nhân.

- Khuyến khích hỗ trợ hội viên cựu chiến binh phát triển sản xuất, kinh doanh; chính sách hỗ trợ các gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, công tác xóa nghèo...

2.4- Cựu chiến binh tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ

- Công tác phối hợp giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Động viên thế hệ trẻ tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và các chương trình, cuộc vận động của Trung ương, thành phố, như: Phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên, lập thân, lập nghiệp”, Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình “thành phố 4 an”...

- Công tác cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên dương tính với ma túy, thanh thiếu niên hư.

2.5- Tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác đối ngoại nhân dân cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh các cấp trong tình hình mới.

- Phối hợp với các ngành chức năng đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế.

3- Vai trò, trách nhiệm của các cấp hội cựu chiến binh trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW

- Xây dựng hội cựu chiến binh vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

- Xây dựng hội cựu chiến binh về tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát.

- Công tác phối hợp vận động, tập hợp cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ cựu quân nhân ở cơ sở.

- Đổi mới nội dung phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội cựu chiến binh và công tác phối hợp hoạt động.

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG (đánh giá khái quát những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân)

III- BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 09-NQ/TW TRONG THỜI GIAN ĐẾN

I- PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cựu chiến binh

- Tiếp tục quán triệt nội dung, quan điểm của Nghị quyết 09-NQ/TW, Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư (khóa X), Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy về công tác cựu chiến binh trong thời kỳ mới.

- Xây dựng kế hoạch định kỳ sơ kết, tổng kết; hằng năm tiến hành kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện.

2- Nâng cao ý thức trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công tác hội cựu chiến binh

- Tiếp tục xây dựng và bổ sung kịp thời quy chế phối hợp hoạt động với hội cựu chiến binh cùng cấp; cụ thể hóa các chủ chương, chính sách cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho hội cựu chiến binh hoạt động có hiệu quả.

- Quan tâm việc thực hiện chế độ, chính sách đối với hội viên cựu chiến binh và cựu quân nhân. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về đào tạo, dạy nghề, tư vấn và giải quyết việc làm, chăm lo đời sống. Tạo điều kiện cho hội cựu chiến binh các cấp phát huy vai trò tích cực trong việc tham gia các hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội, tham gia giám sát cộng đồng và phản biện xã hội.

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ cựu chiến binh trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

3- Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên phối hợp với các cấp hội cựu chiến binh để làm tốt công tác hội cựu chiến binh

- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thường xuyên củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở, nhất là các chi hội cựu chiến binh ở địa bàn dân cư; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên.

- Mở rộng, đa dạng hóa các nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức phong trào thi đua yêu nước. Tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

4- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp hội cựu chiến binh trong việc xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách mạng mới

- Làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức hội cựu chiến binh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

- Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; phối hợp với lực lượng công an, quân đội vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nhiều mô hình tự quản hoạt động có hiệu quả ở cơ sở.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án; quan tâm giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, thực hiện giảm nghèo.

- Phối hợp với đoàn thanh niên, hội tù yêu nước, hội cựu thanh niên xung phong… thực hiện tốt chương trình phối hợp giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, góp phần động viên thế hệ trẻ hăng hái tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

III- Đề xuất, kiến nghị

Những vấn đề cần được thành phố, Trung ương tháo gỡ, giải quyết để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết 09-NQ/TW, Kết luận 66-KL/TW về công tác cựu chiến binh ở địa phương, đơn vị trong thời gian đến.

PHỤ LỤC SỐ LIỆU

tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”

(số liệu từ năm 2012 đến năm 2016)

- Tổng số hội viên: Năm 2012 Năm 2016

- Số hội viên là đảng viên: Năm 2012 Năm 2016

- Tỷ lệ tập hợp: Năm 2012 Năm 2016

- Kết nạp hội viên mới: Năm 2012 Năm 2016

- Tổng số cựu quân nhân:

- Trong đó tham gia trong các câu lạc bộ cựu quân nhân: (đạt tỷ lệ %: )

- Tổng số câu lạc bộ cựu quân nhân:

- Số hội viên cựu chiến binh tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể, cơ quan, đơn vị từ tổ dân phố, thôn, đến thành phố.

+ Thành phố: Năm 2012: Năm 2016:

+ Quận, huyện và tương đương: Năm 2012: Năm 2016:

+ Cơ sở: Năm 2012: Năm 2016:

- Tình hình số lượng, chất lượng hội viên cựu chiến binh:

+ Tổng số: Cấp tướng: Cấp tá: Cấp úy: HSQ, BS:

- Kết quả phân loại hội viên:

+ Hội viên gương mẫu: Năm 2012 Năm 2016

+ Hội viên còn hạn chế: Năm 2012 Năm 2016

- Kết quả phân loại tổ chức cơ sở hội:

+ Năm 2012: Trong sạch, vững mạnh:

Trong sạch, vững mạnh, xuất sắc: Yếu kém:

+ Năm 2016: Trong sạch, vững mạnh:

Trong sạch, vững mạnh, xuất sắc: Yếu kém:

Đánh giá bài viết
1 1.099
Thủ tục hành chính Xem thêm