Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học

1 9.184

Mẫu báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học 2017

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học mà chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Đây là mẫu báo cáo dùng để đánh giá, tổng kết quy chế dân chủ trong trường học và từ đó đưa ra phương án, nhiệm vụ trong năm học mới.

PHÒNG GD - ĐT………..

TRƯỜNG…………………..

Số:……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….………., ngày…….tháng……năm……….

 BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ

Thực hiện Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ và chỉ thị 38 của Thủ tướng Chính Phủ về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”;

Thực hiện Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường;

Thực hiện kế hoạch công tác năm học..................; Thực hiện kế hoạch của BCĐ về việc Kiểm tra, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm học..................;
Căn cứ vào kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của nhà trường trong các năm học qua. Trường TH Bến Súc báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong nhà trường cụ thể là:

I. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan về thực hiện QCDC.

1. Hoạt động của Ban chỉ đạo QCDC đơn vị.

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhà trường được thành lập ngay sau Hội nghị CBCC theo quyết định của Hiệu trưởng.

Sau khi được thành lập, Ban chỉ đạo đã tổ chức họp và xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên.

Ban chỉ đạo tổ chức xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở dựa trên nguyên tắc, nội dung các văn bản hướng dẫn của các cấp về Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở vào thực tiễn điều kiện của nhà trường từng năm học.

Đưa Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở lấy ý kiến đóng góp bổ sung của toàn thể CB, GV, NV nhà trường ngay trong đầu năm học để hoàn thiện, bổ sung Quy chế và thông qua trước Hội nghị CBVC hàng năm.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ năm học với biện pháp lồng ghép vào các hoạt động của nhà trường từng tuần, tháng, các đợt thi đua, học kì và cả năm học.

Mỗi năm học Ban chỉ đạo đều kiện toàn lại quy chế hoạt động, lịch thời gian kiểm tra, giám sát, điều chỉnh, bổ sung và sơ kết đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo, kết quả thực hiện Quy chế trong năm học.

Ban chỉ đạo duy trì lịch họp mỗi tháng 1 lần để kiểm tra, giám sát các hoạt động thực hiện Kế hoạch và các điều chỉnh, bổ sung cho Quy chế.

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo:

- Đồng chí:………………

- Đồng chí:………………

- Đồng chí:………………

- Đồng chí:………………

2. Các văn bản đã ban hành để thực hiện QCDC ở đơn vị.

 • Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong nhà trường.
 • Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.
 • Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường mỗi năm học.
 • Quy chế phối hợp công tác giữa Công đoàn và nhà trường.
 • Quy chế chi tiêu nội bộ.
 • Tiêu chí thi đua khen thưởng CB - GV - NV
 • Tiêu chí thi đua khen thưởng học sinh.
 • Quy chế làm việc đơn vị.
 • Kế hoạch thực hiện xây dựng cơ quan văn hóa.
 • Quyết định thành lập Hội đồng thi đua - Khen thưởng.
 • Quyết định phân công nhiệm vụ năm học.

3. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp.

Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền nội dung Chỉ thị 30/CT-TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị, Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan và Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường đến 100% CB - GV - NV nhà trường.

Cụ thể hóa nội dung vào các quy chế hoạt động của nhà trường. Trọng tâm là thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ…

4. Đánh giá vai trò của ban chỉ đạo thực hiện QCDC, chính quyền và các đoàn thể trong việc thực hiện QCDC ở các nhà trường:

- Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã triển khai nhiệm vụ đầy đủ cho các thành viên trong Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo đã xây dựng Kế hoạch hoạt động thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Tổ chức triển khai, phối kết hợp với các tổ chức để đưa nội dung quy chế vào các chương trình hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy chế. Ban chỉ đạo thực hiện tốt vai trò chức năng của mình theo Quyết định thành lập đưa Quy chế vào hoạt động nhà trường thường xuyên đạt hiệu quả.

- Nhà trường đã xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ từng năm học, sát thực với tình hình, đặc điểm mỗi năm học; Quy chế đã được triển khai lồng ghép và thực hiện các chuyên đề riêng biệt và thường xuyên thông qua các hoạt động chuyên môn.

- Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội đều cụ thể hóa nội dung Quy chế thực hiện dân chủ bằng các chương trình hoạt động của mỗi tổ chức như Kế hoạch công tác Công đoàn; Chi đoàn, chương trình cô

5. Công tác sơ, tổng kết hàng năm.

Mỗi học kì Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ đều tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện của nhà trường và mỗi tổ chức đoàn thể đồng thời điều chỉnh, bổ sung cho kế hoạch.

Mỗi năm học Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ đều tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Điều chỉnh, bổ sung cho Kế hoạch và nội dung của Quy chế phù hợp với điều kiện thực tế mỗi năm học.
Qua các năm thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nhà trường đã cụ thể hóa được Quy chế làm việc cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ công khai, khách quan ; Xây dựng được Quy chế thi đua khen thưởng phù hợp tạo điều kiện tốt để CB - GV- NV phấn đầu rèn luyện đưa chất lượng giáo dục tiến bộ.

Mỗi năm học đều hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhà trường

II. Kết quả thực hiện theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP và các quy định của ngành GD&ĐT về thực hiện QCDC:

1. Việc thực hiện trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan;

- Hiệu trưởng đã quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan theo quy chế dân chủ, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về tất cả các hoạt động trong nhà trường, trong các kỳ họp hội đồng, hiệu trưởng đã đánh giá việc thực hiện QCDC của cá nhân và tập thể công khai các hoạt động một cách rõ ràng.

- Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của CBGV những việc làm được, những việc chưa làm được từ đó nhắc nhở động viên CBGV điều chỉnh kịp thời.

- Hiệu trưởng đã quản lý CBGV, quán triệt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, trau dồi đạo đức tác phong nhân viên đánh giá đúng năng lực CBGV theo quy định đúng quy trình của cấp trên đề ra. Đánh giá xếp loại GV hàng năm được thực hiện một cách khách quan, công bằng.

- Hiệu trưởng tiếp thu những ý kiến góp ý của CBGV để kịp thời sửa chữa.

- Hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo đúng quy định của nhà nước, theo quy chế nội bộ. Công khai việc mua sắm CSVC, trang thiết bị.

- Thực hiện luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Thủ trưởng phối hợp công đoàn, tổ chuyên môn và các tổ chức trong nhà trường làm tốt công tác sơ, tổng kết năm học.

+ Đánh giá nhiệm vụ của đơn vị và từng cá nhân, có giải pháp để nâng cao chất lượng của từng nội dung công viêc theo đúng yêu cầu đề ra.

+ Lắng nghe ý kiến góp ý để điều chỉnh bổ sung.

2. Việc thực hiện trách nhiệm của cán bộ viên chức:

- Tất cả CBVC trong nhà trường đều tham gia đóng góp xây dựng các nội dung như: Kế hoạch phát triển trường lớp, công tác tuyển sinh, chất lượng dạy học, công tác PCGD, đóng góp xây dựng quy chế dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ trường học và các hoạt động trong nhà trường.

- Góp ý xây dựng các phong trào thi đua, phong trào bồi dưỡng học sinh có năng khiếu tham gia Hội thi các ngành, các cấp cũng như rèn luyện học sinh chưa hoàn thành. Góp ý xây dựng, sửa chữa, mua sắm, các hoạt động khác.

- Tất cả CBVC đã nghiêm chỉnh chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Chấp hành tốt nội quy, quy chế trường học, kỷ luật lao đông. Chưa có CBVC nào vi phạm bị phản ánh hoặc kỷ luật.

- Năm học.................., CBVC nhà trường đã có nhiều chuyển biến tốt về tư tưởng, đã nêu cao được tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ nhất là các tổ công đoàn đã vận động đoàn viên góp vốn tương trợ xoay vòng, đóng góp quỹ tham quan.Phẩm chất chính trị và đạo đức của thấy cô giáo được giữ gìn trong sáng, uy tín của nhà trường được nâng lên rõ nét. Tất cả các thầy cô giáo luôn yêu thương học sinh, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng phụ huynh học sinh.

Đánh giá bài viết
1 9.184
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm