Báo cáo thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 là hoạt động cao điểm trong năm, nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội; khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục suốt đời. Dưới đây là mẫu Báo cáo thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 dành cho quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo.

1. Nội dung tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 4080/BGDĐT-GDTX ngày 10 tháng 9 năm 2019 về việc tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (Tuần lễ) là hoạt động hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Trong những năm qua, Tuần lễ đã được các địa phương tổ chức đạt hiệu quả tích cực, có tác dụng lan tỏa trong xã hội; đã huy động được các sở, ngành, hội, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ủng hộ. Từ tuần lễ, nhiều lớp học chuyên đề đã được mở ra; nhiều thư viện, tủ sách cho các cơ sở giáo dục, lớp học và cho cộng đồng đã được xây dựng, góp phần phát triển văn hóa đọc trong toàn xã hội.

Để việc tổ chức Tuần lễ năm 2019 có chất lượng, thiết thực và hiệu quả, Bộ GD&ĐT trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tỉnh) chỉ đạo Sở GDĐT phối hợp với Hội khuyến học tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức Tuần lễ năm 2019 với mục đích: Nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ; các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2019 đến ngày 07/10/2019, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ sẽ được tổ chức vào ngày 01/10/2019. Chủ đề của Tuần lễ năm 2019 do các địa phương lựa chọn. Bộ GDĐT gợi ý một số chủ đề sau:

- Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại

- Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất.

- Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập.

- Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức Tuần lễ năm 2019 với hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương. Bộ GDĐT gợi ý một số hoạt động sau:

1. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về: mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; triển khai xây dựng các mô hình học tập; chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục và những nơi công cộng; tổ chức các đoàn xe lưu động tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ.

2. Tổ chức Lễ khai mạc với sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân; các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng.

4. Tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; tổ chức các hoạt động, chương trình kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

5. Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các trường tiểu học, trung học cơ sở; triển khai xây dựng “tủ sách học tập suốt đời” tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp đối tượng người sử dụng ở từng vùng, miền, địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp nhiều cơ hội cho người dân được học tập thường xuyên, từ đó khuyến khích thói quen, nhu cầu học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động; cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Báo cáo tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 162/BC-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 08 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO
V.v tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Trường mầm non Mỹ Hưng

Thực hiện công văn số ..... ngày ..... của Sở GD&ĐT Hà Nội về kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019;

Thực hiện công văn số ..... ngày ..... của UBND Huyện Thanh Oai về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”;

Thực hiện sự hướng dẫn chỉ đạo của PGD&ĐT Thanh Oai về việc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019, trường MN Mỹ Hưng báo cáo về việc thực hiện hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời như sau:

1. Chủ đề:

Nhà trường đã phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với chủ đề: “Học tập để hoàn thiện nhân cách và phát triển bản thân”.

2. Thời gian thực hiện:

Trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, nhà trường đã triển khai thực hiện từ ngày ... đến hết ngày ...;

3. Một số hoạt động chính trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

Căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường, với đối tượng là bậc học Mầm non. Do vậy để CB - GV - NV của nhà trường có thêm kinh nghiệm giáo dục cho các cháu nhằm hình thành nhân cách cho trẻ một cách toàn diện hơn. Bởi đặc điểm tâm sinh lý của trẻ là: “Học bằng chơi, chơi mà học”, vì thế mà người giáo viên cần phải hiểu được tâm sinh lý của trẻ để cùng kết hợp với các bậc phụ huynh nhằm CS&GD cho các cháu một cách toàn diện và tốt nhất.

Nhà trường đã phát động tới toàn thể CB - GV - NV của nhà trường cần tích cực nghiên cứu, học hỏi để hiểu được tầm quan trọng và nắm bắt được một số nội dung cơ bản nhất nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, như:

   • Thường xuyên chau dồi cho mình những kiến thức về các lĩnh vực bằng cách tích cực tham khảo các tư liệu, tài liệu sách báo trên các phương tiện truyền thông, tham gia các lớp đào tạo… để tích lũy thêm cho mình kinh nghiệm sống và năng lực chuyên môn.
   • Biết tạo môi trường hoạt động phong phú cho trẻ học tập và làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo, trang trí lớp theo chủ đề, chủ điểm.
   • Hưởng ứng thi đua là đồ dùng, đồ chơi tự làm bằng phế liệu.
   • Thường xuyên nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp, các quyết định, thông tư, chỉ thị, các văn bản pháp quy về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của ngành và nhà trường cũng như địa phương. Đặc biệt là các loại tài liệu hướng dẫn tích hợp các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bác đã dặn mọi người phải hiểu rằng “Học để làm gì?” và hưởng ứng các phong trào phát động thi đua của cả nước với chủ đề “Tuần lễ hưởng ứng học tập suôt đời” năm 2019 là học để trở thành người công dân có ích cho XH với các khẩu hiệu sau:
    • Học tập để hoàn thiện nhân cách và phát triển bản thân.
    • Học để phát triển quê hương, đất nước.
    • Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao.
    • Học tập của người lớn, làm cho tài nguyên con người được cải tạo và PT.
    • Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.
    • Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng có hiệu quả.
    • Học để trở thành người công dân tốt.
    • Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.
    • Học để trở thành công dân tốt.
    • Học tập suốt đời - chìa khóa của thành công.
    • XD XH học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước của toàn dân.
    • “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi” (Hồ Chí Minh).
    • “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời” (Hồ Chí Minh).
    • “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

Vì vậy việc xây dựng xã hội học tập là nghĩa vụ, là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đối với GDMN thì phải khẳng định rằng: “Học tập là để tích lũy kiến thức nhằm hình thành nhân cách, kỹ năng sống, thói quen, các hành vi văn minh…cho các cháu để trở thành người công dân tốt trong tương lai”.

* Tóm lại: Học tập suốt đời là một khái niệm hết sức rộng lớn, vì vậy trách nhiệm xây dựng một xã hội học tập suốt đời, không chỉ giới hạn ở một cơ quan hay tập thể nào, mà bao gồm tất cả các tổ chức chính trị, các đoàn thể, các cộng đồng, các cơ quan hành chính địa phương, các cơ sở GD&ĐT… đều phải hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

Đối với trường mầm non Mỹ Hưng, tập thể CB - GV - NV và các cháu cũng đều tham gia và hưởng ứng tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” để trau dồi và tích lũy thêm kinh nghiệm sống, các kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, về xã hội, vể cách giao tiếp ứng xử… để trở thành người công dân tốt trong xã hội.

4. Tổ chức thực hiện:

Thời gian và nội dung thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” được tổ chức và thực hiện như sau:

Thứ

Ngày

Nội dung

Địa điểm

Hai

....

- Dự lễ khai mạc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

- Cắt băng dôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong thời gian học tập.

- Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV toàn trường.

- Trường Tiểu học Cao Viên II.

- Văn phòng nhà trường.

Ba

....

- Triển khai các hoạt động học tập của tuần lễ học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV.

- Các nhóm, lớp.

...

- Triển khai HD CB-GV-NV học tập và thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM để đưa vào các nội dung hoạt động của các chủ đề, chủ điểm.

- Các nhóm lớp

Năm

...

- Tổ chức cho GV toàn trường dự chuyên đề lồng ghép việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”cho trẻ trong các hoạt động hàng ngày ở trường.

- Viết báo cáo thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nộp về PGD.

- Khu trung tâm.

- Văn phòng nhà trường.

Sáu

...

- Tổng kết tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

- Văn phòng nhà trường.

Chủ nhật

...

- Dự lễ tổng kết tuần lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

Trường THCS Tam Hưng.

Trên đây là báo cáo việc thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” của trường Mầm non Mỹ Hưng. Rất mong sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, để nhà trường tiếp tục thực hiện và triển khai tới toàn thể CB-GV-NV sẽ “Học tập và học tập suốt đời” để trở thành những người công dân tốt của xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);

- Lưu V/p./.

HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy

Đánh giá bài viết
1 9.169
Tài liệu hay cho trẻ Xem thêm