Báo cáo tình hình đảng viên/thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội chi bộ/đảng bộ

1 4.208

Báo cáo tình hình và tư cách đảng viên dự đại hội chi bộ, đảng bộ

Báo cáo tình hình đảng viên/thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội chi bộ/đảng bộ đưa ra thống kê về số lượng đảng viên tham dự đại hội và xác minh đảng viên, đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức..

Báo cáo tình hình và tư cách đảng viên dự đại hội chi bộ, đảng bộ

ĐẢNG BỘ .....................................

CHI BỘ (ĐẢNG BỘ)...............

*

Số -BC/CB(ĐU)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ... 

BÁO CÁO
Tình hình đảng viên/thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ/Đảng bộ ...

I. Tình hình đảng viên/đại biểu tham dự Đạỉ hội

1. Tổng số đảng viên của chi bộ:...... đồng chí.

Đảng viên vắng mặt suốt thời gian Đại hội ......đồng chí = .....%, lý do ...

Tổng số đảng viên có mặt tại thời điểm hiện tại: ... đồng chí; trong đó:

- Đảng viên chính thức: ... đồng chí = ... %

- Đảng viên dự bị: ... đồng chí = ... %

Thành phần:

- Đảng viên là Nam: ... đồng chí = ... %

- Đảng viên là Nữ: ... đồng chí =... %

- Đảng viên là lãnh đạo cơ quan...: …... đồng chí = .....%

- Đảng viên là chuyên viên cao cấp (giảng viên cao cấp): ...đồng chí =...%

- Đảng viên là chuyên viên chính (giảng viên chính): ... đồng chí =...%

- Đảng viên là chuyên viên (giảng viên):..... đồng chí = ...%

- Đảng viên là cán sự, nhân viên: ... đồng chí = ..%

2. Trình độ chuyên môn/học hàm/học vị

- Đảng viên là giáo sư/phó giáo sư: ...đồng chí = ....%

- Đảng viên có trình độ tiến sỹ: ... đồng chí = ….%

- Đảng viên có trình độ thạc sỹ: ... đồng chí = ...%

- Đảng viên có trình độ đại học và cao đẳng:... đồng chí = ...%

- Đảng viên có trình độ trung cấp: ... đồng chí = ...%

- Đảng viên có trình độ kỹ thuật sơ cấp: ... đồng chí = ....%

3. Trình độ lý luận chính trị

- Đảng viên có trình độ cao cấp và cử nhân: ... đồng chí = ….%

- Đảng viên có trình độ trung cấp: ... đồng chí = ...%

- Đảng viên có trình độ sơ cấp: ... đồng chí = ...%

4. Về tuổi đời:

- Đảng viên cao tuổi nhất: ... tuổi ... đồng chí = …. %

- Đảng viên trẻ tuổi nhất:... tuổi ... đồng chí = ... %

5. Về tuổi Đảng:

- Từ năm 1975 đến 1984: ... đồng chí = ...%

- Từ năm 1985 đến 1995: ... đồng chí = ...%

- Từ năm 1996 đến 2005: ... đồng chí = …..%

- Từ năm 2006 đến 2015: ... đồng chí = ...%

II. Tư cách đảng viên/đại biểu tham dự Đại hội

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội chi bộ/đảng bộ..., nhiệm kỳ 2015-2017 (2015-2020), qua kiểm tra, xác minh của Chi bộ/đảng bộ, tất cả... đảng viên/đại biểu tham dự Đại hội đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, không có đảng viên vi phạm; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tư cách đảng viên tham dự Đại hội.

Có đảng viên vi phạm (ghi bổ sung vào đây)

Qua xem xét, đến thời điểm hiện nay 100% (hoặc …..%) đảng viên đều đủ tư cách tham dự Đại hội chi bộ/đảng bộ.., nhiệm kỳ 2015-2017 (2015-2020).

Trên đây là báo cáo tình hình đảng viên/thẩm tra tư cách đại biểu trước Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội xin ý kiến của Đại hội về tư cách đại biểu:

Ai nhất trí với báo cáo tình hình và tư cách đảng viên/thẩm tra tư cách đại biểu (xin biểu quyết bằng giơ thẻ đảng viên)? ai không nhất trí... .xin giơ thẻ...

Như vậy, …….. đảng viên đã nhất trí và không có ý kiến khác, xin cảm ơn Đại hội./.

T/M CHI BỘ/ĐẢNG ỦY ……………….

Đánh giá bài viết
1 4.208
Thủ tục hành chính Xem thêm