Mẫu báo cáo tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng do Bộ quản lý

1 9

Mẫu báo cáo tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng do Bộ quản lý là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng do Bộ quản lý là gì?

Mẫu báo cáo tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng do Bộ quản lý là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng do Bộ quản lý. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo...

2. Mẫu báo cáo tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng do Bộ quản lý

TÊN CƠ QUAN (1)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:......./.......

............., ngày...... tháng....... năm......

BÁO CÁO
về tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng do...... (1)........ quản lý

Năm.......(2).........

Kính gửi: Bộ Xây dựng

I. Số lượng công trình xây dựng

Thống kê số lượng các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý thông qua công tác kiểm tra nghiệm thu:

Loại công trình

Đang tổ chức kiểm tra

Đã chấp thuận nghiệm thu

Không chấp thuận nghiệm thu (3)

Cấp công trình

Cấp công trình

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

Đặc biệt

I

II

III

IV

Đặc biệt

I

II

III

IV

Dân dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

1. Số công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Trung ương:....... công trình.

2. Số công trình xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác:..... công trình.

II. Sự cố công trình xây dựng

Thống kê số lượng sự cố công trình trong quá trình thi công xây dựng và khai thác sử dụng:

Loại công trình

Công trình đang thi công xây dựng

Công trình đang khai thác, sử dụng

Cấp sự cố

Cấp sự cố

I

II

III

I

II

III

Dân dụng

 

 

 

 

 

 

Công nghiệp

 

 

 

 

 

 

Giao thông

 

 

 

 

 

 

Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

 

 

 

Hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

III. Các nội dung báo cáo khác và kiến nghị

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu pháp nhân)

___________________

Ghi chú:

(1) Tên Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP .

(2) Năm báo cáo.

(3) Thống kê số lượng những công trình đã hoàn thành thi công xây dựng nhưng chưa đủ điều kiện để chấp thuận nghiệm thu.

Mẫu báo cáo tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng do Bộ quản lý

Mẫu báo cáo tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng do Bộ quản lý

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm