Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

1 970

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình sử dụng lao động nước ngoài. Mẫu bản báo cáo nêu rõ thông tin người lao động, thời hạn làm việc, giấy phép... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài như sau:

Tên đơn vị:.............

Địa chỉ:............

Điện thoại:.............

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

 

.............., ngày...tháng...năm...

 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGÒAI TẠI THỜI ĐIỂM 01/10/……….

 Kính gửi: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Số TT

Tên người lao động nước ngoài

Tuổi

Giới tính

Quốc tịch

Trình độ

Chức danh đang làm

Mức lương

Thời hạn làm việc

Thời hạn giao kết

Cấp giấy phép

...

Lao động nước ngoài

Nam

Nữ

Thời hạn làm việc

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Dưới 1 năm

Từ 1 đến 3 năm

Không thuộc diện cấp giấy phép

Đã cấp GPLĐ (ghi theo số GPLĐ)

Đang làm thủ tục cấp GPLĐ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

...

24

 

Số lao động tăng

                                 
                                     
                                     
 

Số lao động giảm

                                 
                                     
                                     
 

................, ngày...tháng...năm....

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu đơn vị;

Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Cột 23: Số lao động có mặt cuối kỳ là tổng số lao động Việt Nam và số lao động nước ngoài ở cuối kỳ báo cáo.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

1 970
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài để xem.
Việc làm - Nhân sự Xem thêm