Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và dự kiến tuyển dụng lao động

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và dự kiến tuyển dụng lao động của doanh nghiệp

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và dự kiến tuyển dụng lao động là mẫu bản báo cáo được doanh nghiệp lập ra để báo cáo về tình hình sử dụng lao động và việc dự kiến tuyển dụng lao động. Mẫu báo cáo nêu rõ tổng số lao động của doanh nghiệp, dự kiến về tuyển dụng lao động... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và dự kiến tuyển dụng lao động

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và dự kiến tuyển dụng lao động

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và dự kiến tuyển dụng lao động như sau:

Tên đơn vị:...................
Địa chỉ:........................
Điện thoại:...................
Cơ quan chủ quản:......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

----------------------- 

 

........., ngày........ tháng........năm .......

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ………
VÀ DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ……...

Kính gửi: Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công

                                   Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội TP......

Số TT

Nội dung

Lao động

Số LĐ đã qua đào tạo

Ghi chú

 

 

Tổng số LĐ

Trong đó nữ

1

2

3

4

5

6

I

Tổng số lao động có mặt vào ..../...../.....

 

 

 

 

II

Số lao động tăng, giảm trong năm ........

 

 

 

 

1

Số lao động tăng trong kỳ

 

 

 

 

2

Số lao động giảm trong kỳ

 

 

 

 

III

Số lao động có mặt vào ..../...../.....

 

 

 

 

 

Số lao động có giao kết hợp đồng lao động

 

 

 

 

 

Trong đó hình thức hợp đồng lao động

 

 

 

 

1

Không xác định thời hạn

 

 

 

 

2

Xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng

 

 

 

 

3

Thời hạn dưới 12 tháng

 

 

 

 

IV

Dự kiến tuyển lao động của năm.........

 

 

 

 

1

Tổng số lao động dự kiến tuyển

 

 

 

 

2

Hình thức tuyển

 

 

 

 

a

Tự tuyển

 

 

 

 

b

Thông qua tổ chức giới thiệu việc làm

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: Cột số 5: Ghi rõ số lao động đã qua đào tạo trong tổng số lao động đã thống kê tại cột 3.

Đánh giá bài viết
1 2.075
Việc làm - Nhân sự Xem thêm