Mẫu báo cáo tồn kho

Mẫu báo cáo tồn kho của doanh nghiệp

Mẫu báo cáo tồn kho là mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo về hàng hóa, vật tư tồn kho của đơn vị doanh nghiệp. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin đơn vị báo cáo, nội dung báo cáo, số hàng hóa vật tư tồn kho... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tồn kho của doanh nghiệp tại đây.

Mẫu báo cáo tồn kho

Mẫu báo cáo tồn kho

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo tồn kho như sau:

Bộ, Sở: ……….
Đơn vị: …………

BÁO CÁO TỒN KHO

Tháng:........................................

Kho:..............................................................

Vật tư hàng hoá

Đầu kỳ

Nhập kho

Xuất kho

Cuối kỳ

Tên

SL

TT

SL

TT

SL

TT

SL

TT

Loại:

Cộng theo loại

Cộng theo kho

Cộng các kho

.........., ngày...tháng...năm....

Người lập

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 4.764
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm