Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động

1 1.230

Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động mới nhất

Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động là mẫu báo cáo được lập ra nhằm tổng hợp kết quả đánh giá phân loại viên chức và người lao động theo các mức độ của cơ quan, đơn vị trong suốt một năm qua các chỉ tiêu như: hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung cơ bản của Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động như sau:

BỘ TƯ PHÁP

Tên đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

TT

Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tổng số (người)

Mức độ phân loại đánh giá

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp

                 

a

Năm đánh giá

                 

b

Năm trước của năm đánh giá

                 

 NGƯỜI LẬP BẢNG

(ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày....tháng....năm 20...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động

 Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động

Đánh giá bài viết
1 1.230
Thủ tục hành chính Xem thêm