Báo cáo tổng kết công tác Đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH..............

……, ngày …..tháng….năm……

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN:………………………

NHIỆM KỲ (20… – 20…)

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN

Nhiệm kỳ 20…- 20…

------------------------

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

+ Số liệu: - Tồng số học sinh: ……..…, trong đó nữ: ………

        - Tổng số Đoàn viên:………, trong đó nữ: ………

        - Số Đoàn viên kết nạp trong năm học 20…-20…: ………

+ Thuận lợi:………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

+ Khó khăn:………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN: (ghi rõ các hoạt động, phong trào đã thực hiện, mức độ thực hiện và kết quả đạt được)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM:

1. Rèn luyện Đoàn viên:

a. Kết quả xếp loại Đoàn viên cuối năm:

  • Ưu tú:....................
  • Xuất sắc:...............
  • Khá:.......................
  • Trung bình:............
  • Yếu, kém:..............

b. Xếp loại chi đoàn cuối năm: (Vững mạnh, Khá, Trung bình, Yếu kém)

2. Đánh giá chung:

a. Ưu điểm:……………………………………………………………………

b. Khuyết điểm – Tồn tại:…………………………………………………….

c. Nguyên nhân:………………………………………………………………

d. Hướng khắc phục:………………………………………………………….

                                                    TM.BCH CHI ĐOÀN

                                                      BÍ THƯ

Đánh giá bài viết
1 1.985
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm