Báo cáo tổng kết công tác năm

Báo cáo tổng kết công tác năm

Báo cáo tổng kết công tác năm được dùng khi tổng kết công tác năm cũ và phương hướng hoạt động, nhiệm vụ công tác trong năm tới được đề xuất và thực hiện. Qua mẫu báo cáo tổng kết năm cho cá nhân, bạn sẽ phải trình bày những vấn đề đã thực hiện và chưa thực hiện được trong năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra cho năm kế tiếp. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu bản báo cáo tổng kết công tác năm tại đây.

Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm dành cho các cá nhân tham khảo, nghiên cứu, tự hoàn thiện để có được bản báo cáo công tác năm của mình được hoàn thiện, chi tiết và cụ thể nhất. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung cơ bản của Báo cáo tổng kết công tác năm như sau:

TÊN CƠ QUAN
.........................

Số: ……./BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

BÁO CÁO
Tổng kết công tác năm….
và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm….

Mở đầu:

Đặc điểm của cơ quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Nội dung:

I. Tổng kết công tác năm…

Nêu các kết quả đã làm được.

Phân tích đánh giá ưu khuyết điểm đã làm được.

Những bài học kinh nghiệm.

II. Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phải thực hiện trong năm…

Những nhiệm vụ chính phải làm, các chỉ tiêu.

Các biện pháp tổ chức thực hiện.

Các đề nghị lên cấp trên.

III. Kết luận: Nêu những kết quả công tác chủ yếu trong năm, tự nhận xét đánh giá: Tốt, Xuất sắc, Hoàn thành kế hoạch cấp trên giao…

Nơi nhận:

- ................

- Lưu văn thư

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

Các bạn cũng có thể tham khảo mẫu báo cáo tổng kết năm cơ bản sau đây, tùy vào tình hình thực tế của từng cơ quan mà các bạn linh động thay đổi cho phù hợp:

Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm cho Cá nhân

BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC CỦA CÁ NHÂN NĂM 201.. – 201..

Họ và tên:.........................................................................................................

Đơn vị công tác:................................................................................................

Chức danh, chức vụ: (Chức danh ghi theo mã ngạch công chức)...................

Nhiệm vụ được giao: (Ghi cụ thể công việc được giao trong năm)

-.......................................................................................................................

-.......................................................................................................................

Tình hình thực hiện các mặt công tác của tôi trong năm .................. như sau:

  1. Tự đánh giá việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quy chế của Ngành, Nội quy của [Đơn vị công tác]; tham gia các phong trào thi đua do chính quyền và các đoàn thể phát động; thực hiện đăng ký thi đua trong năm.
  2. Tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao: (Nêu rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được theo chương trình công tác đã nêu trong Bản đăng ký thi đua đầu năm).
  3. Nêu rõ sáng kiến cải tiến, những ý kiến đóng góp có giá trị, công trình nghiên cứu khoa học, bài báo được thực hiện trong năm, cải tiến sản xuất,....tại nơi công tác:
  4. Học tập văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ: (Đã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ, ......).
  5. Phẩm chất đạo đức, tinh thần đoàn kết, tương trợ:...............................

Trên đây là bản tự đánh giá kết quả công tác, học tập, tu dưỡng của bản thân tôi trong năm 201.. - 201... Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí, xin chân thành cảm ơn.

Tự đánh giá, đề nghị được tặng danh hiệu thi đua:......................

Ý kiến đóng góp của Đơn vị

Thủ trưởng đơn vị

Người báo cáo

Hình ảnh mẫu báo cáo tổng kết công tác năm

Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm
Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm mới nhất

Đánh giá bài viết
37 155.381
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm