Báo cáo tổng kết công tác thi đua và khen thưởng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

1 469

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 2017

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này nhằm giúp các bạn có đề cương để lập bản báo cáo một cách chính xác, thuận tiện nhất.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW

Mẫu BCTK: Báo cáo tổng kết công tác Đảng

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 20…

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

- Cơ cấu tổ chức

- Tổng số biên chế công chức, viên chức và người lao động

- Tổ chức Đảng, đoàn thể

II. BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

(Nêu tên các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc qua các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị)

IV. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 20…

1. Về danh hiệu thi đua

(Nêu rõ số lượng cá nhân, tập thể đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua năm 20…)

2. Về hình thức khen thưởng

(Nêu rõ các hình thức khen thưởng đã được tặng trong năm cho các cá nhân, tập thể của đơn vị (nếu có) và đề nghị hình thức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể của đơn vị năm 20…)

V. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

2. Những đề xuất, kiến nghị

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA

KHEN THƯỞNG NĂM 20…

I. Phương hướng

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

II. Mục tiêu

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

 

III. Một số nhiệm vụ, giải pháp

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 469
Thủ tục hành chính Xem thêm