Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ

1 6.280

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ trường như thế nào? Đây là câu hỏi của rất nhiều cán bộ, công viên chức đang làm trong ngành giáo dục. Mời các bạn tham khảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 3 (khoá VIII) “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước".

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa VIII)

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH/ĐUK ngày 16/6/2017 của Đảng ủy Khối DNTW và Kế hoạch số 25-KH/ĐU của Đảng ủy Tổng Công ty CNTT ngày 26/6/2017 về việc Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII. Ngày 12/7/2017, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây trang trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Sự - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy và các đồng chí đại diện các Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty.

Sau thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đội ngũ cán bộ đã có sự trưởng thành về nhiều mặt; số lượng và chất lượng đã tăng hơn trước; đội ngũ cán bộ từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa và đào tạo chính quy, thích ứng với nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đặc biệt, công tác cán bộ của Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, Đảng ủy công ty đã thực hiện nghiêm túc và triển khai các nội dung tiêu chuẩn quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng ủy theo đúng hướng dẫn của BCH Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và của Đảng ủy Tổng Công ty.

Sau khi chuyển đổi sang mô hình Cổ phần, hoạt động của doanh nghiệp bị chi phối, quyết định bởi HĐQT và Đại hội cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Thực hiện Quy định số 287-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư "Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước”, Đảng ủy Công ty và Công ty đã xây dựng Quy chế phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng, Quy chế tổ chức điều hành hoạt động của Công ty, Quy chế tuyển dụng và đào tạo cán bộ, Quy định về phân cấp quản lý cán bộ... tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý cán bộ và phát triển nguồn lực của Công ty.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Nguyễn Ngọc Sự ghi nhận những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII, đồng thời cũng đưa ra một số ý kiến chỉ đạo đó là: Đảng bộ Công ty cần thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, dựa trên quan điểm phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo phải phù hợp với năng lực thực tiễn, đào tạo vì mục đích sử dụng; tích cực thực hiện công tác luân chuyển cán bộ; phấn đấu đến hết nhiệm kỳ (2015-2020) phát triển thêm 10-15 đảng viên; đổi mới công tác đánh giá chất lượng cán bộ; xây dựng các chính sách thu hút cán bộ, trí thức... góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao./.

Đánh giá bài viết
1 6.280
Hành chính Xem thêm