Báo cáo trường học an toàn về an ninh trật tự

1 10.325

Báo cáo tổng kết công tác An ninh trật tự trường học

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu báo cáo trường học an toàn về an ninh trật tự. Đây là mẫu báo cáo lập vào cuối năm để tổng kết lại công tác triển khai và xây dựng an ninh trật tự trong trường học. Mời các bạn tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Ngày………tháng………năm……

BÁO CÁO
CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN XÂY DỰNG “TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ ANTT” NĂM 2017

Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Căn cứ Điều 8. Tiêu chí để công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Căn cứ quyết đinh số 885/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2012 về việc Quy định tiêu chuẩn Khu dân cư, xã, phường , thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn an ninh trật tự.

Nay trường ..........................báo cáo công tác triển khai, thực hiện xây dựng” trường học an toàn về ANTT” năm 2017 như sau:

PHẦN I:

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

* Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà trường :

+ Ban giám hiệu:……………………..

+ Tổ chức Đảng: ……………………..

+ Tổ chức đoàn thể: ………………….

+ Các tổ chuyên môn:………………..

- Tổng số CBGV-NV:……..

- Tổng số học sinh:……….

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, các ban ngành đoàn thể, các Hội. Đặc biệt Ban công an xã, BCĐ của trường rất quan tâm đến công tác đảm bảo công tác ANTT trong trường học và trên địa bàn xã.

Phối hợp các ban ngành địa phương, với các đoàn thể trong nhà trường để tuyên truyền, giáo dục ý thức cho học sinh về bảo đảm ANTT.

Nề nếp thực hiện ANTT trong thời gian qua khá ổn định.

Lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng tới công tác ANTT trường học.

Nhà trường đã đầu tư xây dựng nơi làm việc của các phòng, ban, phòng học, các phòng thực hành đầy đủ, tiện nghi. Nhà trường có khu nội trú cho giao viên, đảm bảo cho số giáo viên ở xa ở lại an tâm khi công tác.

- Tình hình học sinh năm học 2017-2018

  • Học sinh xếp loại hạnh kiểm kém: 0%
  • Học sinh cá biệt: 0%
  • Học sinh bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên: 0%

2. Khó khăn:

  • Trường đóng trên địa bàn có dân cư rộng nên khó khăn cho việc quản lý và theo dõi các hoạt động.
  • Đường liên xã đi lại gặp rất nhiều khó khăn, nhiều đường giao thông không đảm bảo.
  • Trường có các chi điểm lẻ nên còn ảnh hưởng đến công tác quản lý của Nhà trường.

PHẦN II.

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ ANTT.

1. Công tác phối hợp với các cơ quan, đoàn thể ngoài nhà trường trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên, hội cựu chiến binh, hội cựu giáo chức… nhằm tạo ra ra sức mạnh tổng hợp, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phối hợp giáo dục con em biết nhận thức đúng đắn tránh bị lừa gạt, dụ dỗ, gây mất đoàn kết, tránh bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội.

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã, huyện để giải quyết hiệu quả các tình huống về cháy nổ, xữ lí các vụ việc vi phạm về ANTT-ATGT xảy ra trong khu vực trường học.

- BCĐ đã phối hợp với lực lượng Công an xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương một số văn bản về bảo đảm ANTT:

2. Tổ chức phổ biến truyên truyền các văn bản liên quan về đảm bảo ANTT trong trường học.

Các văn bản trên được BCĐ phổ biến, tuyên truyền qua nhiều hình thức:

+ Đối với học sinh: Thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, lồng ghép trong các môn học như môn Giáo dục công dân, tuyên truyền qua hoạt động của “Đội phát thanh măng non” Liên đội trong các buổi sinh hoạt đầu giờ và giữa giờ. Phối hợp với Liên đội tổ chức các hoạt động các cuộc thi tìm hiểu luật ATGT, tổ chức hoạt đọng ngoại khóa nhằm giáo dục ý thức, trách nhiệm về bảo đảm ANTT và giúp các em tránh xa với các tệ nạn xã hội. Tổ chức kí cam kết trong học sinh và giáo viên không vi phạm ATGT-ANTT .

+ Đối với giáo viên: Thông qua các cuộc họp giao ban, họp tổ CM, họp hội đồng toàn trường tổ chức phổ biến và tuyên truyền trong giáo viên các văn bản để giáo viên kịp thời nắm bắt và có kế hoạch giáo dục học sinh đúng mực.

– Chi bộ, BGH nhà trường phải thật sự gương mẫu, là lực lượng tiên phong đi đầu trong các hoạt động, thường xuyên quan tâm quán triệt cho CBGV-Vn và học sinh chấp hành đúng mọi chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, điều hành các hoạt động giáo dục của Nhà trường thực hiện đúng nội quy, quy định.

3. Các nội quy, quy chế phối hợp của BCĐ về công tác đảm bảo ANTT trong trường học.

– Thực hiện tốt nội qui, quy chế chi tiêu nội bộ, cũng như thực hiện nghiêm túc Nghị định 71/1998 NĐ-CP, ngày 08/9/1998 của Chính Phủ về Quy chế dân chủ trong cơ quan, đảm bảo phân định rõ ràng trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, trách nhiệm của cán bộ, công chức, những việc cán bộ, công chức phải được biết, những việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến, thủ trưởng cơ quan quyết định, những việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra, để thực sự thực hiện nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” là cụ thể hóa “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm không ngừng xây dựng khối đoàn kết.

- Ngay từ đầu năm học nhà trường tiến hành họp ban đại diện hội cha mẹ học sinh, quán triệt trong toàn bộ giáo viên và học sinh việc thực hiện nội quy, quy định của đơn vị và được BĐDCMHS nhất trí đưa vào phương hướng hoạt động của Hội CMHS năm học 2017-2018 số 01/KH-BDDCMHS ngày 18 tháng 9 năm 2017.

- Tại các đại hội Chi bộ, hội nghị CBCC, đại hội Chi đoàn, Liên đội… cũng đã nhất trí việc thực hiện các nội dung trong quy chế của đơn vị.

-Sau khi được thành lập BCĐ nhanh chóng phân công trách nhiệm, có kế hoạch hoạt động cụ thể, rõ ràng. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội, có biện pháp phát hiện và ngăn chặn kịp thời những tác hại tiêu cực trong việc sử dụng Internet, game mạng có nội dung xấu và không lành mạnh trong học sinh.Kịp thời kiến nghị với công an huyện, công an xã và chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý những biểu hiện phức tạp về ANTT, gây tác động xấu đến HS. Gắn công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội với công tác giáo dục dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua giảng dạy các môn học từ giáo dục công dân, hướng nghiệp dạy nghề đến việc tích hợp vào các môn học khác, cũng là một trong các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học hằng năm của nhà trường.

- Tổ chức phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trường trong các ngày lễ, tết để đảm bảo an toàn trường học.

PHẦN III.

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ ANTT NĂM 2017.

– Trong năm học 2017 - 2018 theo thống kê của BCĐ tại đơn vị không có trường hợp CBGV-NV và học sinh vi phạm nội quy, quy định của đơn vị, các hiện tượng gây rối trật tự, các tệ nạn xâm nhập học đường được ngăn chặn kịp thời, không có trường hợp nghiện ma túy hay các tệ nạn xã hội khác tại đơn vị. Vi phạm về ATGT trong trường không xảy ra, con người và tài sản của nhà trường và học sinh được đảm bảo an toàn. Tập thể CBGV-NV luôn luôn có ý thức khi tham gia giao thông, lập đội tự vệ trong trường học, các tổ chức đoàn thể hoạt động có kế hoạch bảo đảm linh hoạt và bảo vệ tài sản nghiêm túc an toàn, sinh hoạt tập thể lành mạnh nhằm tạo thành một tập thể đoàn kết vững mạnh về mọi mặt.

– BCĐ hoạt động khá nghiêm túc, kết hợp tốt với các lực lượng trong và ngoài nhà trường để củng cố, xây dựng khối đoàn kết vững chắc.

* Báo cáo số liệu:

TT

Lỗi vi phạm

Số vụ

Số đối tượng

Ghi chú

1

Gây gổ đánh nhau

Do HS trong trường gây ra

0

   

Bên ngoài gây cho nhà trường

0

   

2

Cố ý gây thương tích

Do HS trong trường gây ra

0

   

Bên ngoài gây cho nhà trường

0

   

3

Trộm cắp

Do HS trong trường gây ra

0

   

Bên ngoài gây cho nhà trường

0

   

4

Tai nạn giao thông

Thương tích

Giáo viên

0

   

Học sinh

0

   

Chết người

Giáo viên

0

   

Học sinh

0

   

Vi phạm ATGT

Giáo viên

0

   

Học sinh

0

   

5

Liên quan đến ma túy

Giáo viên

0

   

Học sinh

0

   

6

Liên quan đến cờ bạc, cá độ

Giáo viên

0

   

Học sinh

0

   

7

Các vi phạm khác

Giáo viên

0

   

Học sinh

0

   

* Những sáng kiến, mô hình mới trong việc xây dựng “Trường học an toàn về ANTT

- Để nâng cao ý thức trách nhiệm của các CBGV-VN cũng như học sinh trong trường học về công tác bảo đảm ANTT trong trường học, ngay từ đầu năm học BGH nhà trường quán triệt và xây dựng một số mô hình:

+ Xây dựng “Khu nội trú văn minh,an toàn”

+ Mô hình “Cổng trường ATGT”

+ Mô hình “Lớp học tự quản”

+ Xây dựng các tổ tự quản: Đội TNTP xung kích, Đội cờ đỏ … hoạt động nghiêm túc.

+ Phong trào “ Giúp bạn đến trường”, Tổ chức quyên góp ủng hộ trong tập thể giáo viên và học sinh để giúp các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có điều kiện học tập, hay ngại khó khăn đường sá dẫn đến tình trạng bỏ học.

+ Liên đội tổ chức các câu lạc bộ “ Vui để học”, các hội thi “Rung chuông vàng” “Đố vui”, thi vẽ tranh về nội dung ATGT.

PHẦN IV.

NHỮNG HẠN CHẾ – KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

1. Hạn chế

– Do địa bàn dân cư của rộng, một số thôn như xóm ………có vị trí cách xa trường học hàng chục km nên việc quản lý, theo dõi học sinh trong các hoạt động còn gặp nhiều khó khăn.

– Công tác phối hợp giữa nhà trường và ban Công an địa phương, ban Đại diện CMHS chưa kịp thời.

2. Kiến nghị đề xuất

– Đề nghị ban công an xã tổ chức phối hợp với nhà trường để thường xuyên trao đổi về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, các tệ nạn xã hội, tình hình trật tự ATGT hiện nay để CBGV-NV và học sinh nắm bắt kịp thời và nâng cao ý thức trách nhiệm trong lối sống của cá nhân và tập thể.

– UBND xã đặc biệt là Ban công an xã phối hợp với BCĐ đơn vị có kế hoạch kiểm tra, giám sát và xử lí nghiêm túc các hoạt động làm ảnh hưởng đến học tập, rèn luyện của học sinh và ANTT trường học./.

 HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-Phòng GD-ĐT(Để báo cáo)

-Ban công an xã

-Lưu VT.

Đánh giá bài viết
1 10.325
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm