Mẫu báo cáo vận hành thị trường điện tháng của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

1 3

Mẫu báo cáo vận hành thị trường điện tháng của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo vận hành thị trường điện tháng của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện là gì?

Mẫu báo cáo vận hành thị trường điện tháng của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc vận hành thị trường điện tháng của đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 24/2019/TT-BCT của Bộ Công thương.

2. Mẫu báo cáo vận hành thị trường điện tháng của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (nếu có)
(TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/…

, ngày tháng năm

BÁO CÁO
Về việc vận hành thị trường điện tháng ....

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực

Các nội dung báo cáo:

1. Cơ cấu các nhà máy điện tham gia thị trường điện.

2. Công tác lập kế hoạch thị trường điện, lập lịch huy động các nhà máy điện, điều độ thời gian thực.

3. Giá thị trường điện (khâu phát điện, khâu mua điện).

4. Công tác tính toán thanh toán và xác nhận các bảng kê thanh toán thị trường điện.

5. Doanh thu trên thị trường điện các nhà máy điện và chi phí mua điện của các đơn vị mua buôn điện.

6. Tình hình thu thập số liệu đo đếm, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện và hệ thống điện và công tác công bố thông tin thị trường điện khâu phát điện và khâu mua điện.

7. Các vướng mắc và kiến nghị của đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký lên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo vận hành thị trường điện tháng của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

Mẫu báo cáo vận hành thị trường điện tháng của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm