Mẫu báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ

Mẫu báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ của đơn vị doanh nghiệp

Mẫu báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ là mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo về việc xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin vật tư, hàng hóa dự trữ xuất bán, đơn vị tính, số lượng, giá thành... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ của đơn vị doanh nghiệp tại đây.

Mẫu báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ

Mẫu báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ như sau:

Đơn vị báo cáo...............

BÁO CÁO XUẤT BÁN VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ

Quý…… năm ……

STT

Tên vật tư hàng hoá dự trữ xuất bán

Đơn vị tính

Số lượng

Theo giá hạch toán (Giá vốn)

Giá sàn

Theo giá bán

Phí bán được hưởng (Theo định mức)

Số tiền phải nộp cấp trên hoặc ngân sách

Số tiền chênh lệch

Đơn giá

Thành tiền

Đơn giá

Thành tiền

Định mức

Số tiền

1

2

3

4

5

6 = 4x5

7

8

9 = 4x8

10

11

12 = 9-11

13 =9-6-11

I. Thóc

1/Thóc 203

- Phát sinh trong kỳ

Luỹ kế từ đầu năm

2/...

II. Gạo

III. Vật tư hàng hoá dự trữ khác

-...

-...

Tổng cộng trong kỳ

Luỹ kế từ đầu năm

Ghi chú: Cột 2 ghi theo từng loại vật tư, hàng hoá dự trữ. Trong từng loại vật tư, hàng hoá dự trữ ghi số phát sinh và luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo.

........., ngày...tháng...năm...

Người lập biểu

(Chữ ký, họ tên)

Phụ trách kế toán

(Chữ ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 464
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm