Bị kỷ luật khiển trách bao lâu mới được nâng lương?

1 332

Quy định nâng lương cho cán bộ công chức

Cán bộ công chức sinh con thứ 3 thì bị xử lý kỷ luật như thế nào? Bị kỷ luật khiển trách bao lâu mới được nâng lương? Đây là những câu hỏi rất nhiều cán bộ công chức thắc mắc. VnDoc.com mời các bạn tìm hiểu bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Tháng 3/2013, bà Ngô Thu Hương (Quảng Trị) bị kỷ luật khiển trách do sinh con thứ ba, cuối năm xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ". Tháng 10/2011, bà hưởng lương bậc 3, ngạch chuyên viên. Do bị kỷ luật và không hoàn thành nhiệm vụ nên đến tháng 10/2015, bà mới được nâng lương lên bậc 4.

Theo trả lời của đơn vị bà Hương, trường hợp của bà áp dụng theo Thông tư số 03/2005/TT-BNV "Cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thêm một năm”.

Tuy nhiên, ngày 1/1/2010, Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực. Theo đó “Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài 6 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực". Bà Hương hỏi, vậy việc bà bị kéo dài thời gian nâng lương 12 tháng có đúng quy định không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 31/7/2013, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2013.

Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và Mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điểm a, Điểm b, Điểm c và Điểm d, Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV quy định thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên như sau:

Trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định như sau:

a) Kéo dài 12 tháng đối với các trường hợp:

  • Cán bộ bị kỷ luật cách chức.
  • Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức.
  • Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

b) Kéo dài 6 tháng đối với các trường hợp:

- Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo.

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 2 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 6 tháng.

c) Kéo dài 3 tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.

d) Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này.

Trường hợp bà Ngô Thu Hương, tháng 3/2013 bị kỷ luật khiển trách do sinh con thứ ba và cuối năm bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Vào thời điểm bà Hương bị kéo dài thời gian nâng bậc lương do bị kỷ luật khiển trách và xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, thì Thông tư số 08/2013/TT-BNV được ban hành thay thế Thông tư số 03/2005/TT-BNV.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau. Vì vậy, thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên của bà Hương được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

Do bà Hương không nêu rõ bà là công chức trong cơ quan Nhà nước hay viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, nên có hai trường hợp áp dụng sau:

- Nếu trường hợp bà Hương là công chức, vừa bị kỷ luật khiển trách, vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm, thì áp dụng ý thứ nhất và ý thứ ba của Điểm b, Điểm d, Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, tổng thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là 12 tháng. Tháng 10/2011, bà Hương được hưởng lương bậc 3/9 ngạch chuyên viên, thời gian nâng bậc lương thường xuyên lần sau đủ 36 tháng. Nhưng do bị kéo dài thời gian nâng bậc lương 12 tháng, nên tháng 10/2015 được nâng lương bậc 4/9. Thời điểm xét nâng bậc lương thường xuyên lần sau (bậc 5/9) vào tháng 10/2018.

- Nếu trường hợp bà Hương là viên chức, vừa bị kỷ luật khiển trách, vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm, thì áp dụng ý thứ 3 của Điểm b, Điểm c và Điểm d, Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, tổng thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là 9 tháng. Tháng 10/2011, bà Hương được hưởng lương bậc 3/9 ngạch chuyên viên, thời gian nâng bậc lương thường xuyên lần sau đủ 36 tháng. Nhưng do bị kéo dài thời gian nâng bậc lương 9 tháng, nên tháng 7/2015 được nâng lương bậc 4/9. Thời điểm xét nâng bậc lương thường xuyên lần sau (bậc 5/9) vào tháng 7/2018.

Đánh giá bài viết
1 332
Lao động - Tiền lương Xem thêm