Biên bản bàn giao căn hộ

1 19.194

Mẫu biên bản bàn giao nhà, căn hộ

Mẫu biên bản bàn giao căn hộ chung cư được giới thiệu dưới đây được sử dụng rộng rãi. Mẫu biên bản bàn giao chung cư này cũng có thể sử dụng làm biên bản bàn giao nhà. Biên bản bàn giao chung cư đại diện bên bàn giao và bên nhận bàn giao về việc chuyển đổi quyền sở hữu nhà ở, căn hộ giữa hai bên. Mẫu biên bản bàn giao căn hộ được kèm theo Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư mà hai bên đã thỏa thuận.

BIÊN BẢN BÀN GIAO CĂN HỘ CHUNG CƯ

- Căn cứ Hợp đồng số…….. ngày....../ ......./ 201... về việc chuyển nhượng quyền sở hữu Căn hộ giữa và Ông/ Bà

BÊN BÀN GIAO:

CÔNG TY:..................................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................

Điện thoại:..............................................................Fax:.............................................

Đại diện bởi: .........................................................Chức vụ:......................................

Theo giấy ủy quyền số:..............................................................................................

Mã số thuế:................................................................................................................

Số tài khoản:..............................................................................................................

Số tài khoản:...............................................................................................................

Số tài khoản:...............................................................................................................

Sau đây gọi là (“Bên Bán”) và:

BÊN NHẬN BÀN GIAO:

Tên Công ty/ Ông (Bà):................................................................................................

Giấy chứng nhận ĐKKD/ Giấy CNĐT/ CMTND/Hộ chiếu số:................................. cấp ngày..................... tại.................................

Địa chỉ (HKTT):.............................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:..............................................................................................................

Điện thoại:..............................................................Fax:...............................................

Đại diện bởi: .........................................................Chức vụ:........................................

Mã số thuế:..................................................................................................................

Sau đây gọi là (“Bên Mua”).

Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Căn hộ số: ...... tầng ... tại với nội dung sau:

- Diện tích căn hộ:........................................................................................................

- Tổng số phòng:..........................................................................................................

- Khu phụ:....................................................................................................................

- Thiết bị (có Bảng bàn giao chi tiết thiết bị riêng tại khu nhà)....

Hai bên thống nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

(Ghi chú: Sau khi nhận bàn giao nhà, Bên Mua chưa đến ở vẫn phải nộp đầy đủ tiền dịch vụ chung hàng tháng theo đúng quy định).

BÊN NHẬN BÀN GIAO BÊN BÀN GIAO
Đánh giá bài viết
1 19.194
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm