Mẫu biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu

Mẫu biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu

Mẫu biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu là mẫu biên bản được lập ra để ghi lại toàn bộ việc bàn giao hàng khi chuyển cửa khẩu. Mẫu biên bản bàn giao hàng nêu rõ loại hàng hóa, tuyến đường vận chuyển, thời gian vận chuyển, những hồ sơ giấy tờ liên quan của hải quan... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu tại đây.

Mẫu báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu

Mẫu hợp đồng ủy thác xuất khẩu

Mẫu công văn đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế

Mẫu biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu

Mẫu biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu như sau:

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ......../BBBG-ĐVBH

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG CHUYỂN CỬA KHẨU

Hồi ………. giờ ….. phút, ngày … tháng … năm 200 ……, Chi cục Hải quan ………………… bàn giao cho ông (bà) …………Đại diện của Công ty ………...; Lô hàng thuộc tờ khai/vận tải đơn số: ………. để chuyển đến Chi cục Hải quan ………… gồm:

1. Hồ sơ Hải quan:

a- Tờ khai hải quan: ……… bản chính;

b- Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu: ……….. bản chính;

c- Vận tải đơn (đối với hàng nhập khẩu đường biển): ………… bản sao;

d- Bản kê chi tiết (nếu có): ………….. bản chính;

2. Hàng hóa:

STT SỐ HIỆU CONTAINER HOẶC BIỂN KIỂM SOÁT PTVT SỐ SEAL CONTAINER SỐ SEAL HẢI QUAN GHI CHÚ
         

Tình trạng container/PTVT/hàng hóa ..........................................................................

Biên bản về tình trạng container/hàng hóa (nếu có), số ................................................

Tuyến đường vận chuyển .............. chiều dài ................... km

Thời gian vận chuyển ............................. Giờ xuất phát/: ..........................................

Các vấn đề khác có liên quan đến hàng hóa và hồ sơ hải quan: ...................................

NGƯỜI KHAI HQ/NGƯỜI VẬN CHUYỂN
(Ký, ghi rõ họ tên)
CHI CỤC HQ NGOÀI CK
(Ký, đóng dấu công chức)
CHI CỤC HQ CỬA KHẨU
(Ký, đóng dấu công chức)

Ghi chú:

- Tuyến đường vận chuyển, thời gian vận chuyển, chiều dài: ghi theo khai báo trên Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu của người khai hải quan.

- Mục Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu (ký, đóng dấu): Người ký là công chức được lãnh đạo Chi cục phân công.

* Đề nghị ghi rõ số điện thoại và số fax để tiện cho việc thông tin giữa các đơn vị Hải quan có liên quan.

Đánh giá bài viết
1 3.132
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm