Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn

1 6.155

Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn

Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn là mẫu biên bản được lập ra khi có sự bàn giao về hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn. Mẫu biên bản bàn giao này nêu rõ thông tin người giao, số phương tiện tang vật. Mẫu biên bản được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn tại đây.

Mẫu quyết định tạm giữ tang vật phương tiện theo thủ tục hành chính

Mẫu quyết định khám người theo thủ tục hành chính

Mẫu quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn

Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn

Nội dung cơ bản của biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

Mẫu số 02

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
--------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: .../BB-BGHS-TV-PT

 

BIÊN BẢN
Bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn

Hôm nay, hồi ........... giờ ....... ngày ........ tháng ........... năm ........................................

Tại: …………………………………………………………………..........................................

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà): ............................ Chức vụ: ................................. Đơn vị: .......................

2. Ông (bà): ............................ Chức vụ: ................................. Đơn vị: .......................

Đại diện bên giao:

Đã tiến hành giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn của3 ..................................................................................

cho .............................................................................................................................

1. Ông (bà): .............................. Chức vụ: .................................. Đơn vị: .....................

2. Ông (bà): ............................. Chức vụ: ………….................. Đơn vị: ….....................

Đại diện bên nhận:

HỒ SƠ GỒM4

Số thứ tự

Tên bút lục hồ sơ

Số trang

Ghi chú

       
       

TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN GỒM5

Số thứ tự

Tang vật, phương tiện

Trọng lượng, số lượng

Ghi chú

       
       

Chúng tôi lập biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện ghi trên để xử lý theo quy định ..............

Các tang vật đã được kiểm tra lại, nhận đầy đủ và niêm phong, giao cho ông (bà) ......................................................... là người chịu trách nhiệm coi giữ.

Biên bản kết thúc vào hồi ........... giờ ......... ngày .......... tháng ......... năm ....................

Biên bản được lập thành ........... bản; mỗi bản gồm ............. trang; có nội dung và có giá trị như nhau. Đã giao cho ..................... 01 bản và một bản lưu hồ sơ.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)6

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Biên bản này gồm ........ trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang.

Đại diện bên nhận

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Đại diện bên giao

(Ký, ghi rõ họ tên)


Người chịu trách nhiệm coi giữ

(Ký, ghi rõ họ tên)


Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú:

1. Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3. Ghi tên cá nhân/tổ chức vi phạm.

4. Nếu hồ sơ, tang vật, phương tiện nhiều, lập thành danh mục đính kèm. Danh mục phải có đầy đủ chữ ký của những người có tên trong biên bản.

5. Ghi rõ tên hàng, quy cách, chất lượng. Nếu hồ sơ, tang vật, phương tiện nhiều, lập thành danh mục đính kèm. Danh mục phải có đầy đủ chữ ký của những người có tên trong biên bản.

6. Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Đánh giá bài viết
1 6.155
Thủ tục hành chính Xem thêm