Biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng

1 69

Mẫu 31-TTr - Biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 31-TTr - Biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng được ban hành kèm theo Thông tư 05/2014/TT-TTCP về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng

(1) ……………………….
(2) ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm ……

 BIÊN BẢN

Bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

Vào hồi ….. giờ....ngày …../…../……, tại ……….. (3), chúng tôi gồm:

1- Đại diện ………………………………………………………………………… (2):

- Ông (bà) ………………………………….. chức vụ ……………………………….

- Ông (bà) …………………………………... chức vụ ………………………………

2- Đại diện cơ quan điều tra ………………………………………………………(4):

- Ông (bà) ………………………………….. chức vụ ……………………………….

- Ông (bà) …………………………………... chức vụ ………………………………

Đã bàn giao hồ sơ thanh tra về ……………. (5) có dấu hiệu tội phạm từ …………… (2) cho ……………. (4) để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ có …….. trang (có mục lục hồ sơ kèm theo).

Việc giao nhận hồ sơ hoàn thành hồi ……. giờ …… ngày ……./……./……

Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

Đại diện bên giao
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đại diện bên nhận
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan bàn giao hồ sơ (nếu có).

(2) Tên cơ quan bàn giao hồ sơ.

(3) Địa điểm bàn giao hồ sơ.

(4) Tên cơ quan điều tra.

(5) Tên cuộc thanh tra.

Biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng

Biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng

Đánh giá bài viết
1 69
Thủ tục hành chính Xem thêm