Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

1 191

Mẫu số 03-BBCG - Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân được ban hành kèm theo Nghị định 29/2018/NĐ-CP về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung của Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BIÊN BẢN BÀN GIAO, TIẾP NHẬN
TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN

Số: ……../....(1)/BBCG-....(2)

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập và quản lý, xử lý đối với tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ Quyết định số …………………………….(3);

Hôm nay, ngày…. tháng.... năm……….., tại………………………, chúng tôi gồm:

A. Đại diện bên giao (Đơn vị chủ trì quản lý tài sản):

1. Ông, bà:……………………………., chức vụ …………………………………….

Cơ quan: ………………………………………………………………………………..

2. Ông, bà:……………………………., chức vụ …………………………………….

Cơ quan: ………………………………………………………………………………..

B. Đi din bên nhn:

1. Ông, bà:……………………………., chức vụ …………………………………….

Cơ quan: ………………………..……………………………………………………..

2. Ông, bà:…………………………., chức vụ ……………………………………….

Cơ quan: ………………………………………………………………………………..

C. Đại diện cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công:

Ông, bà:………………………., chức vụ ……………………………………………..

Cơ quan: ………………………………………………………………………………..

Cùng nhau tiến hành bàn giao, tiếp nhận đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân như sau:

I. Tài sản bàn giao, tiếp nhận:

1. Chủng loại, số lượng, hiện trạng tài sản bàn giao:

STT

Tên tài sn

Nhãn hiệu

Số Đăng ký (nếu có)

Đơn vị tính

Số lượng

Giá trị tài sản (nếu có)

Tình trạng chất lượng

               
               

2. Danh mục các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tài sản(4):

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

II. Trách nhiệm của các bên:

1. Bên giao có trách nhiệm bàn giao đầy đủ tài sản và hồ sơ tài sản nêu tại Mục I Biên bản này.

2. Bên nhận có trách nhiệm:

- Tiếp nhận các tài sản và hồ sơ tài sản nêu tại Mục I Biên bản này theo Quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền;

- Thực hiện việc quản lý, xử lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật chuyên ngành (trong trường hợp tiếp nhận tài sản để quản lý, xử lý);

- Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật (trong trường hợp tiếp nhận tài sản để quản lý, sử dụng).

III. Ý kiến của các bên tham gia bàn giao:

………………………………………………………………………………………………..

Biên bản đã được các bên cùng nhất trí thông qua và được lập thành 05 bản, bên giao giữ 02 bản, bên nhận giữ 02 bản, bên chứng kiến giữ 01 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THỰC HIỆN
NHIỆM VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Năm tiến hành bàn giao.

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan bàn giao tài sản.

(3) Quyết định chuyển giao, điều chuyển, giao tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền.

(4) Đối với từng loại hồ sơ, giấy tờ phải ghi rõ bản chính hay bản sao.

Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Đánh giá bài viết
1 191
Thủ tục hành chính Xem thêm