Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

1 423

Mẫu biên bản bàn giao kết cấu công trình thủy lợi

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được ban hành kèm theo Nghị định 129/2017/NĐ-CP về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN BÀN GIAO, TIẾP NHẬN TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI

Căn cứ Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày tháng năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số …..ngày... tháng... năm... của... về việc…… (1);

Hôm nay, ngày... tháng... năm….tại…….., việc bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được thực hiện như sau:

I. THÀNH PHN THAM GIA BÀN GIAO, TIẾP NHẬN

1. Đại diện bên giao:

Ông (Bà): …………………………………….Chức vụ:.................................................

Ông (Bà): …………………………………….Chức vụ:.................................................

2. Đại diện bên nhận:

Ông (Bà): …………………………………….Chức vụ:.................................................

Ông (Bà): …………………………………….Chức vụ:.................................................

3. Đại diện cơ quan chứng kiến (nếu có):

Ông (Bà): …………………………………….Chức vụ:.................................................

Ông (Bà): …………………………………….Chức vụ:.................................................

II. NỘI DUNG BÀN GIAO, TIP NHẬN

1. Danh mục tài sản bàn giao, tiếp nhận(2):

TT

Danh mục tài sản (Chi tiết theo từng loại tài sản theo tuyến thủy lợi)

Đơn vị tính

Số lượng

Năm đưa vào sử dụng

Diện tích đất (m2)
(2)

Diện tích sàn sử dụng (m2)
(3)

Nguyên giá (đồng)

Giá trị còn lại (đồng)

Tình trạng tài sản

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Tổng cộng

                 

I

Đường thủy nội địa

                 
 

Tài sản A

                 
 

Tài sản B

                 
                     

2. Các hồ sơ liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản bàn giao, tiếp nhận:

..........................................................................................................................................

3. Trách nhiệm của các bên giao nhận:

a) Trách nhiệm của Bên giao: ..........................................................................................

b) Trách nhiệm của Bên nhận: ........................................................................................

Ý kiến của các bên tham gia bàn giao, tiếp nhận:........................................................

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng du)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng du)

Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Đánh giá bài viết
1 423
Thủ tục hành chính Xem thêm