Biên bản đề nghị xóa kỷ luật học sinh

1 431

Giấy đề nghị xóa kỷ luật học sinh

VnDoc.com xin giới thiệu tới các thầy cô và các bạn Biên bản đề nghị xóa kỷ luật học sinh. Sau một thời gian kỷ luật học sinh vi phạm, nếu học sinh đó biết sửa chữa lỗi lầm, ngày càng tiến bộ hơn thì giáo viên sẽ lập biên bản đề nghị xóa kỷ luật cho học sinh.

Nội dung của Biên bản đề nghị xóa kỷ luật học sinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…………            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG…………………….                     Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc.

BIÊN BẢN ĐỀ NGHỊ XÓA KỶ LUẬT HỌC SINH

Thời gian: Vào lúc:…..giờ…..phút, Ngày….tháng …..năm……

Địa điểm tại phòng học số……………………..

Thành phần: Chủ trì thầy giáo chủ nhiệm lớp……………………

Tập thể lớp………………………………….

Nội dung: Họp xét kỷ luật cho học sinh: ....................................................

Địa chỉ thường trú: ..........................................................................................

Học sinh được đề nghị xét xóa kỷ luật:.............................................

Ý kiến của các học sinh trong lớp:.....................................................

Căn cứ vào đơn xin xóa kỷ luật và bản tự kiểm điểm của học sinh :............................................

Tập thể lớp…….đề nghị hội đồng kỷ luật của lớp (nhà trường) xem xét xóa (hoặc giảm) hình thức kỷ luật cho học sinh:..........................................................................

Tỉ lệ biểu quyết của tập thể lớp: ................

Biên bản kết thúc vào lúc: ...........giờ:...........phút cùng ngày.

Giáo viên chủ nhiệm         Học sinh

Biên bản đề nghị xóa kỷ luật học sinh

Biên bản đề nghị xóa kỷ luật học sinh

Đánh giá bài viết
1 431
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm