Biên bản điều chỉnh hóa đơn Biên bản sửa đổi thông tin sai trên hóa đơn

Giới thiệu

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn được sử dụng khi xuất hóa đơn với thông tin bị sai lệch sẽ dẫn đến những sai sót nghiêm trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn được giới thiệu sau đây nhằm khắc phục, sửa đổi những thông tin trong bản hóa đơn đã xuất sai. Bạn đọc tham khảo và xem nội dung chi tiết trong file tải về.

Điều chỉnh hóa đơn tài chính và xử phạt khi điều chỉnh sai

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn

Mức phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Tên Công ty ……………………………
Địa chỉ: ………………………………….
ĐT: ……......…….. Fax: ……………....

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------***---------

 …………, ngày …… tháng …..năm ……

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ theo hợp đồng số …………….............….. ký ngày.....tháng.....năm...... giữa hai bên:

Bên A: (Sử dụng dịch vụ).........................................................................

Tên: ........................................................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................................

Đại diện: ....................................................................Chức vụ:................................................

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ)..................................................................

Tên: .........................................................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................................

Đại diện: ....................................................................Chức vụ:..................................................

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số ….................……. do Công ty …………xuất với nội dung:

Tên hàng hóa: Hợp đồng ……………..............................................................

Thành tiển:...........................................................................………..............

Cộng tiền hàng:.........................................................................……............

Thuế suất GTGT:............….........…% Tiền thuế GTGT:..............................….

Tổng cộng tiền thanh toán:...................................................................………

Số tiền viết bằng chữ:...............................................………………...........……

 Được điều chỉnh với nội dung như sau:

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

Nội dung sau khi được điều chỉnh:

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

Lý do: Bên xuất hóa đơn đã ………............................................…… ở mục ……...................….

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số …………….. ngày ……................…..

Bên A Bên B
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Biên bản điều chỉnh hóa đơn để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán