Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động

Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động

Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc điều tra về tai nạn lao động tại một doanh nghiệp, cơ quan. Mẫu biên bản ghi lại đầy đủ nội dung của cuộc điều tra từ thành phần tham gia cuộc điều tra, thông tin người bị tai nạn, thông tin về vụ tai nạn, nguyên nhân xảy ra tai nạn, hướng giải quyết.... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động tại đây.

Mẫu biên bản xét kỷ luật lao động

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Mẫu đơn đề nghị ký hợp đồng lao động lương khoán

Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động

Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động như sau:

TÊN CƠ SỞ..............

....................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Số: ...................................

..............., ngày......tháng.....năm......

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG
(Nhẹ hoặc nặng)

1/ Cơ sở và người sử dụng lao động:

- Tên, địa chỉ cơ sở xảy ra tai nạn lao động:.............................................................

- Số điện thoại, Fax, Email:.....................................................................................

- Tên, địa chỉ người sử dụng lao động:.....................................................................

- Lĩnh vực hoạt động kinh tế của cơ sở:...................................................................

- Tổng số lao động (quy mô sản xuất của cơ sở):.....................................................

- Loại hình cơ sở:.................................................................................................

- Tên, địa chỉ của cơ quan quản lý cấp trực tiếp (nếu có):.........................................

2/ Địa phương:.....................................................................................................

3/ Thành phần đoàn điều tra (họ tên, chức vụ của từng người):..............................

4/ Những người tham dự điều tra (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của từng người):

............................................................................................................................

5/ Sơ lược lý lịch những người bị nạn:

- Họ tên:................................................................................................................

- Giới tính:............... Nam/Nữ:......................Năm sinh:............

- Nghề nghiệp:........................................................................................................

- Thời gian làm việc cho người sử dụng lao động:......năm........

- Tuổi nghề:....năm.....mức lương:.....đồng; bậc thợ (nếu có):....................................

- Loại lao động:.......................................................................................................

- Có hợp đồng lao động:.........không có hợp đồng lao động:.......................................

- Nơi làm việc:........................................................................................................

- Nơi thường trú:....................................................................................................

- Quê quán:............................................................................................................

- Hoàn cảnh gia đình (bố, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con):.............................................

- Huấn luyện ATVSLĐ (có hay không):......................................................................

6/ Thông tin về vụ tai nạn:.....................................................................................

- Ngày, giờ xảy ra tai nạn: ngày...../..../........., .....giờ......phút

- Giờ bắt đầu làm việc:............................................................................................

- Số giờ đó làm việc cho đến khi tai nạn xảy ra:........................................................

- Nơi xảy ra tai nạn lao động:...................................................................................

7/ Tình trạng thương tích:.....................................................................................

- Vị trí vết thương:..................................................................................................

8/ Nơi điều trị và biện pháp xử lý ban đầu:............................................................

9/ Diễn biến của vụ tai nạn lao động:....................................................................

10/ Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động:..............................................................

11/ Biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn:........................

- Nội dung công việc:...............................................................................................

- Người có trách nhiệm thi hành:..............................................................................

- Thời gian hoàn thành:...........................................................................................

12/ Kết luận về những người có lỗi, đề nghị hình thức xử lý:...............................

13/ Thiệt hại do tai nạn lao động và chi phí đó thực hiện:.....................................

- Chi phí do người sử dụng lao động trả: Tổng số............đồng,

Trong đó:

+ Chi phí y tế:......................................................đồng;

+ Trả lương trong thời gian điều trị:.....................đồng;

+ Bồi thường hoặc trợ cấp:...................................đồng;

- Thiệt hại tài sản:........................................................đồng.

CÁC TV KHÁC CỦA ĐOÀN ĐIỀU TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)
TRƯỞNG ĐOÀN ĐIỀU TRA TNLĐ
(Người sử dụng lao động hoặc người được ủy quyền bằng văn bản)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐIỀU TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
2 2.777
Việc làm - Nhân sự Xem thêm