Mẫu biên bản hòa giải

10 24.134

Biên bản hòa giải

Mẫu biên bản hòa giải là mẫu biên bản được lập ra khi có sự diễn ra của cuộc hòa giải. Mẫu biên bản hòa giải nêu rõ thông tin của cá bên tham gia hòa giải, thời gian diễn ra cuộc hòa giải, nội dung sự việc tranh chấp trước đó, kết quả hòa giải và có sự xác nhận, chứng kiến của UBND xã, phường. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản hòa giải tại đây.

Mẫu biên bản hòa giải thành

Biên bản ghi nhận tự nguyện ly hôn và hòa giải thành

Mẫu quyết định bổ nhiệm hòa giải viên lao động

Mẫu biên bản hòa giải

Mẫu biên bản hòa giải

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản hòa giải như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN: ……..
ỦY BAN NHÂN DÂN -------------
PHƯỜNG (XÃ) ……

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

BIÊN BẢN HÒA GIẢI

Hôm nay, lúc …. giờ … ngày …. tháng …. năm …..

Tại UBND phường: ………………………………………………………...............................

Chúng tôi là: ……………………………………………………………..................................

Chức vụ: ………………………………………………………………….................................

Công tác tại UBND phường: …………………………………………..................................

Có lập biên bản về việc: ………………………………………………..................................

Một bên là: ……………………………………………………………….................................

Nghề nghiệp: ………………………………………………………….....................................

Ngụ tại: …………………………………………………………………...................................

Một bên là: ……………………………………………………………....................................

Nghề nghiệp: …………………………………………………………....................................

Ngụ tại: …………………………………………………………………..................................

Ngoài ra đến dự còn có: ……………………………………………….................................

NỘI DUNG SỰ VIỆC

………………………………………………………………………........................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

KẾT QUẢ HÒA GIẢI

………………………………………………………………..................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 Biên bản đã đọc lại cho mọi người cùng nghe công nhận là đúng và cùng ký tên.

Ông (bà)
(Ký tên)
Họ và tên
Ông (bà)
(Ký tên)
Họ và tên
Đại diện UBND Phường
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
Đánh giá bài viết
10 24.134
Thủ tục hành chính Xem thêm