Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học 2018-2019

1 25.807

Mẫu biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học

VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học 2017-2018 trong bài viết này. Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học 2018-2019 đưa ra đánh giá, kết quả bình chọn về thi đua trong năm học.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA

CUỐI NĂM HỌC 20…-20…

TỔ KHỐI …

Thời gian: … giờ …, ngày … tháng … năm 20…

Địa điểm: …………………………………………

Thành phần: Tổ khối … (5/5 đồng chí - Vắng 0)

Chủ trì: …………………………………………….

Thư kí: ……………………………………………..

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I/ Đánh giá hoạt động của khối cuối năm học: 20…-20…

1/ Tư tưởng-chính trị.

- Các thành viên trong tổ có lập trường, tư tưởng vững vàng.

- Tích cực hưởng ứng việc tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn.

- Tham gia tuyên truyền cho các phong trào thi đua của ngành, của địa phương.

- Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn do ngành phát động.

- Tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.

- Các thành viên trong tổ có tinh thần học hỏi và tự học cao.

2/ Chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành; soạn giảng nghiêm túc, đúng chương trình thời khóa biểu. Giáo án bổ sung (GDKNS-SDNLTK) đạt yêu cầu , theo yêu cầu chung của Bộ giáo dục - Đào tạo.

- Làm tốt công tác dự giờ, thăm lớp, góp ý xây dựng phương pháp cho đồng nghiệp.

- Tổ chức thao giảng 3 giờ ( ba đ/c -mỗi đồng chí 1 tiết ), thi giáo viên giỏi mỗi đồng chí 2 giờ đều đạt loại Tốt.

- Hồ sơ đạt loại Tốt 5/5 bộ; hồ sơ soạn bằng máy tính, trình bày sạch đẹp, rõ ràng và khoa học.

- Thường xuyên sử dụng có hiệu quả bộ đồ dùng, thiết bị dạy học do Bộ giáo dục - Đào tạo cấp.

- Nhiều đồng chí có sáng kiến kinh nghiệm hay, thiết thực. Trong năm học 20...-20... tổ có 4 sáng kiến xếp loại A và được chọn dự thi cấp Huyện, và năm học 20…-20… cả bốn sáng kiến đều đạt kết quả. Bốn GV dự thi kiến thức sư phạm đạt ba và đã dự giờ hai tiết dạy của ba giáo viên đang chờ kết quả .

- Tổ chức tốt việc rèn chữ viết cho HS, có tham gia thi vòng trường.

- Coi thi và chấm thi nghiêm túc, làm báo cáo kịp thời, chính xác.

3/ Các hoạt động khác:

- Thực hiện tốt quy định về ngày công, giờ công.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về đồng phục của nhà trường.

- Tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động, phong trào văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.

- Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và phổ cập giáo dục.

* Tồn tại: Nề nếp sinh hoạt, thể dục, vệ sinh của một số lớp chưa thật tốt.

II/ Kết quả bình xét thi đua cuối năm:

Dựa vào thang điểm được thông qua trong “Quy chế nội bộ” tại Hội nghị CNVC, kết quả xếp loại thi đua của các thành viên trong tổ như sau:

TT

Tên

XL

Công

đoàn

1

 

LĐTT

CĐVXS

2

 

LĐTT

CĐVXS

3

 

LĐTT

CĐVXS

4

 

LĐTT

CĐVXS

5

 

LĐTT

CĐVXS

Thư kí có thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc …h… cùng ngày.

…………… , ngày … tháng … năm 20…

Thư kí                                    Chủ tọa

Đánh giá bài viết
1 25.807
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm