Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức

5 25.745

Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức - Mẫu 12 - KĐN được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, là một trong những biên bản bắt buộc trong hồ sơ công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức. Mời các bạn tham khảo.

Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Biên bản họp công đoàn bộ phận đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Biên bản họp ban chấp hành liên chi đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức 

Mời các bạn tham khảo bản text Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức

ĐẢNG BỘ .............................................

CHI BỘ: ................................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 20.....

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ
Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày ...... tháng ...... năm ........, chi bộ .............................................................. đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ......................................................................................... trở thành đảng viên chính thức.

Tổng số đảng viên của chi bộ .......... đảng viên, trong đó chính thức ......... đồng chí, dự bị ......... đồng chí.

Có mặt: .......................... đ/c, đ/v chính thức ............ đ/c, dự bị ................. đ/c

Vắng mặt ............. đảng viên, trong đó chính thức .............. đồng chí, dự bị .............. đồng chí.

Chủ trì hội nghị: đồng chí .........................................., chức vụ .........................................

Thư ký hội nghị: đồng chí ..........................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức .................... đ/c (đạt ........... %) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành: .................... đ/c (chiếm ........... %) với lý do:

Đề nghị Đảng ủy ...................................................................................................., công nhận đảng viên dự bị ............................................................................... trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ trì Thư ký
Đánh giá bài viết
5 25.745
Thủ tục hành chính Xem thêm